Yazdır

DİYARBAKIR KARAYOLLARI 9. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kavşak trafik sinyalizasyon yapımı

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00499252
Şehir : Diyarbakır
Yayınlandığı Gazeteler

DİYARBAKIR ÖZGÜR HABER 01.12.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 23.12.2016 10:00
Niteliği, Türü, Miktarı : 600 Adet Akustik sesli Yaya Uyarı Cihazı, 20 Adet Akıllı Kavşak araç satım Kamerası ve Montajı,30.000 Kg Baş Üstü TAG'ın Yapılması ve Galvanizlenmesi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İhale Kayıt No : 2016/505695
İhalenin Yapılacağı Yer : BÜYÜKALP CAD. KARAYOLLARI 9. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ LOJMAN GİRİŞİ YANI
İşin Yapılacağı Yer : Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü Sınırlarındaki Yollar
İhale Türü : Yapım İşi
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-9.BÖLGE DİYARBAKIR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Trafik Güvenliğinin Sağlanması Amacıyla Karayolları 9 Bölge Müdürlüğü Sınırlarındaki Yollarda Kavşakların Sinyalize Edilmesi İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası

:

2016/505695

1-İdarenin

a) Adresi

:

BÜYÜKALP CADDESİ 21100 YENİŞEHİR/DİYARBAKIR

b) Telefon ve faks numarası

:

4122288050 - 4122249959

c) Elektronik Posta Adresi

:

bol09@kgm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

600 Adet Akustik sesli Yaya Uyarı Cihazı, 20 Adet Akıllı Kavşak araç satım Kamerası ve Montajı,30.000 Kg Baş Üstü TAG'ın Yapılması ve Galvanizlenmesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü Sınırlarındaki Yollar

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 365 (ÜÇYÜZALTMIŞBEŞ) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

BÜYÜKALP CAD. KARAYOLLARI 9. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ LOJMAN GİRİŞİ YANI

b) Tarihi ve saati

:

23.12.2016 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

YAPIM İŞLERİNDE BENZER İŞ GRUPLARI TEBLİĞDE (11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı RG) yer alan E.I.GRUP : TRAFİK YÖNETİM VE İZLEME SİSTEMİ KURULMASI İŞLERİ Yapım İşleri benzer is olarak kabul edilecektir

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

Elektirik-Eloktronik Mühendisliği veya Elektronik Mühendisliği veya Elektronik Haberleşme Mühendisliğidir

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 370 TRY (Türk Lirası) karşılığı www.ekap.kik.gov.tr Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü/İhaleler Başmühendisliği adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü/İhaleler Başmühendisliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 210 (iki yüz on) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,0
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

4 Aralık 2015 tarih ve 29552 sayılı Resmi Gazetede yer alan hükümler uyarınca Sınır Değer Katsayısı N=1,00'dir.

İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuat gereği alınması zorunlu olan belge; İhaleye katılım aşamasında ihale konusu işte kullanılacak Kavşak Kontrol Cihazı için TS HD 638 S1 ve TS EN 12675, Power LEDLİ Sinyal Verici için TS EN 12368 Sayılı Türk Standartlarına uygunluğunu gösteren "Türk Standartlarına Uygunluk Belgelerinin" asılları veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneğinin sunulması zorunludur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR