Yazdır

VAN AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Katı yakıt (kömür) satın alımı

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00448775
Şehir : Van / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

ŞEHRİVAN 11.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhalenin Yapılacağı Yer : Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Cumhuriyet Cad.Hükümet Konağı C/Blok Kat:2 VAN
İhale Tarihi : 03.11.2016 09:00
Niteliği, Türü, Miktarı : Sevgi Evleri Çocuk Yuvası ve Kız Y.Yurdu : 300 Ton Karpuz Tipi Kömür Vangölü Çocuk Destek Merkezi : 105 Ton Karpuz Tipi Kömür Şerif Onat Sosyal Hizmet Merkezi 50 Ton Karpuz Tipi Kömür Erciş Bakım Reh. Merkezi: 60 Ton Fındık Tipi Kömür  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Türü : Mal Alımı
İhale Kayıt No : 2016/400737
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

KATI YAKIT (KÖMÜR) SATIN ALINACAKTIR

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ

KALORİFER KÖMÜRÜ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/400737

1-İdarenin

a) Adresi

:

Cumhuriyet Caddesi Hükümet Konağı C/Blok Kat:2 65100 Merkez VAN MERKEZ/VAN

b) Telefon ve faks numarası

:

4322121138 - 4322142509

c) Elektronik Posta Adresi

:

van@aile.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Sevgi Evleri Çocuk Yuvası ve Kız Y.Yurdu : 300 Ton Karpuz Tipi Kömür Vangölü Çocuk Destek Merkezi : 105 Ton Karpuz Tipi Kömür Şerif Onat Sosyal Hizmet Merkezi 50 Ton Karpuz Tipi Kömür Erciş Bakım Reh. Merkezi: 60 Ton Fındık Tipi Kömür
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

Sevgi Evleri Çocuk Yuvası ve Kız Y.Yurdu Müdürlüğü:300 Ton Vangölü Çocuk Destek Merkezi Müdürlüğü: 105 Ton Şerif Onat Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü 50 Ton Erciş Bakım Reh.Merkezi Müdürlüğü :60 Ton

c) Teslim tarihi

:

Mal teslimi Kuruluşların ihtiyacına binaen Kuruluşun yükleniciden talep ettiği miktar (Kalorifer Kömürü İdarenin İhtiyacı doğrultusunda peyder pey alınacaktır.) kadar yüklenici 1-4 (beş) takvim günü içinde malı teslim edecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Cumhuriyet Cad.Hükümet Konağı C/Blok Kat:2 VAN

b) Tarihi ve saati

:

03.11.2016 - 09:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

Katı Yakıt Satış izin Belgesi


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

1) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

2) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

3) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

4) (Değişik:RG-16/8/2014-29090)(11) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,

5) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

4.3.3.

4.3.3.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

Çevre Orman Müdürlüğünden alınmış, geçerliliği devam eden Katı Yakıt satış izin Belgesi

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kömür satışı benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bedeli Van Muhasebe Müdürlüğüne yatırılmak üzere Van Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden alınabilir adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Van Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:

İhale, aşağıdaki idarelerin ortak ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla yapılmaktadır.

Çocuk Destek Merkezi - Van Gölü Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlık

Sosyal Hizmet Merkezi-İpekyolu Şerif Onat Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlık

Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü-Erciş Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlık

Yetiştirme Yurdu-Sevgi Evleri Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlık

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR