ANKARA DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHM

Kaset tipi kar süpürme fırçası alınacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00448734
Şehir : Ankara / Yenimahalle
Yayınlandığı Gazeteler

ANADOLU 12.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2016/361004
Niteliği, Türü, Miktarı
:
DHMİ Genel Müdürlüğüne bağlı Havalimanlarında tahsisli bulunan kar mücadele araçlarında kullanılmak üzere toplam 152 (yüzelli iki) takım Kaset Tip Kar Süpürme Fırçası Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Tarihi
:
04.11.2016 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer
:
Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı No:32 Etiler - Yenimahalle / ANKARA adresinde bulunan DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

DHMİ Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan Havalimanlarındaki Bucher Schörling Marka P17, P17C ve P21C Model, Bucher Marka P21S Model ve Zaugg Marka P21S Model Kar Mücadele Araçları için 152 Takım Kaset Tipi Kar Süpürme Fırçası alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/361004

1-İdarenin

a) Adresi

:

EMNİYET MAHALLESİ MEVLANA BULVARI (KONYA YOLU ÜZERİ) NO: 32 06560 - YENİMAHALLE/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası

:

********** - 204 28 46 - **********

c) Elektronik Posta Adresi

:

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

DHMİ Genel Müdürlüğüne bağlı Havalimanlarında tahsisli bulunan kar mücadele araçlarında kullanılmak üzere toplam 152 (yüzelli iki) takım Kaset Tip Kar Süpürme Fırçası
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Ankara Esenboğa Havalimanında bulunan Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığına bağlı Merkez İkmal Müdürlüğü Deposuna DAT teslim şekli esaslarına göre teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi

:

Fırçalar Yüklenici tarafından, Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığına bağlı Esenboğa Havalimanı İkmal Müdürlüğü Deposuna tek partide teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı No:32 Etiler - Yenimahalle / ANKARA adresinde bulunan DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati

:

04.11.2016 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belge, teknolojik ürün deneyim belgesi veya üretim kapasite raporunu sunacaktır.
Üretim kapasite raporu düzenlemesi:

İş Deneyimi olarak, teklif edilen bedelin en az %25 oranında olmak üzere son 5 yıl içinde ihale konusu işe ait tek sözleşmeye ilişkin İş Deneyim Belgesi veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi veya 120 takvim günü içerisinde 152 takım Kar Süpürme Fırçası için üretim kapasite raporu verilecektir.

4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

İstekli, “ISO 9001:2008 KALİTE STANDARDI UYGUNLUK SERTİFİKASINI” teklifle birlikte verecektir.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

---Teklifte teknik şartnameye sırası ile cevap verilecektir.

---Teknik şartnameye verilen cevaplar açık ve net bir şekilde teknik resim, broşür ve benzeri dokümanlarla desteklenmek suretiyle ayrıntılı olarak açıklanacaktır. Açıklamalarla birlikte sunulan teknik resim, broşür ve benzeri dokümanlar teknik şartnamenin ilgili maddeleri referans gösterilmek suretiyle verilecektir.

---İsteklilerce verilecek teklif dosyaları, teknik şartnamede istenilen bilgi ve belgelerin tümünü içerecek şekilde olacak, açıklanmamış ya da eksik hiç bir bilgi ve belge olmayacaktır.

---İstekli, Teknik Şartnamede istenen hususlarla ilgili olarak verilecek katalog/teknik doküman üzerinde Teknik Şartnamedeki madde numarası belirtilerek işaretleme yapacak ve her sayfa istekliler tarafından imzalanacaktır.

---İstekli, teklif ettiği malın tam olarak incelenebilmesi için malın ön, yan ve üst görünüşüne ait teknik resim, teknik bilgilerin bulunduğu katalog, teknik spesifikasyonları gösterir prospektüs ile tanıtıcı dokümanları veya açıklamaları, varsa malın tanıtımına ait sesli CD veya USD görüntüleri ve benzeri teknik dokümanları teklifle birlikte verecektir.

---Fırçalara ait numunelerin mühürlü bir şekilde teklif ekinde ihale komisyonuna verecektir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Bu işle ilgili benzer iş olarak Havalimanlarında kullanılan Vakumlu Süpürge araçlarındaki plastik orta ya da yan tabak fırça üretimleri veya satışlarının yapılmış olması benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 12 (on iki) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı No:32 Etiler - Yenimahalle / ANKARA adresinde bulunan DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı İhale İşleri Şefliği Z-138 nolu oda adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı No:32 Etiler - Yenimahalle / ANKARA adresinde bulunan DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı İhale İşleri Şefliği Z-138 nolu oda adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR