Yazdır

ORDU ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Kapalı devre i·zleme sisteminin revize edilmesi i·şi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00450023
Şehir : Ordu / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

ORDU OLAY 12.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 31.10.2016 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer : Ordu Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satınalma Şube Müdürlüğü Cumhuriyet Yerleşkesi Rektörlük Ek Binası 52200 Altınordu/ORDU
Niteliği, Türü, Miktarı : 1 Kalem Kamera Sistemi Alımı  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Türü : Yapım İşi
İhale Kayıt No : 2016/397229
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ORDU ÜNİVERSİTESİ

Ordu Üniversitesi Cumhuriyet Yerleşkesi Mevcut Kapalı Devre İzleme Sisteminin Revize Edilmesi İşi İçin Kamera Sistemi Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/397229

1-İdarenin

a) Adresi

:

Cumhuriyet Yerleskesi Rektörlük Binası 52200 ALTINORDU/ORDU

b) Telefon ve faks numarası

:

4522347098 - 4522349302

c) Elektronik Posta Adresi

:

imid@odu.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

1 Kalem Kamera Sistemi Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Ordu Üniversitesi Rektörlüğü Cumhuriyet Yerleşkesi 52200 Altınordu / ORDU

c) Teslim tarihi

:

Malın/İşin teslim süresi 25 takvim günüdür. Bütçe ve ödenek kullanım ilkeleri gereği, her durumda 23.12.2016 tarihi işin bitirilmesi için son gündür. Sözleşmenin imzalanmasını takiben 3 (üç) iş günü içerisinde yüklenici tarafından ihale konusu işe ilişkin yüklenici üzerine bırakılan tüm mal, malzeme, ekipman ve dokümanların ihale şartnamelerinde belirlenen süre ve diğer kıstaslar içerisinde kalmak kaydıyla hangi tarih ve saatte nereye teslim edileceğini gösteren iş programı hazırlanarak idareye teslim edilecektir. Yüklenicinin vereceği tarih/tarihler muayene kabul komisyonunun denetim ve kabul işlemlerine esas teşkil edilerek komisyonun belirtilen tarihte hazır bulunması temin edileceğinden iş programının süresinde ve şartnamedeki hususlara uygun teslim edilmesi zorunludur. Bu maddede belirtilen kıstaslara uygun iş programı teslim edilmemesi durumu ise cezai işlem konusu olacaktır. Yüklenici tarafından ihale konusu işe ilişkin tüm aktif ve pasif bileşenler, işe başlama tarihinden itibaren en geç 10(on) takvim günü içinde İdarenin deposuna teslim edilecektir. İdare tarafından gerçekleştirilecek ve süresi 5 (beş) iş gününü geçmeyecek inceleme sonucunda, söz konusu bileşenlerin ihale şartnamelerinde belirtilen kriterlere uygun olduğunun tespit edilmesi halinde, düzenlenecek ''muvafakat bildirimi'' yazısının yükleniciye tebliğinden itibaren bileşenlerin uygulanması/montajı aşamasına geçilecektir. Aksi takdirde; bileşenlerden biri ya da bir kaçının ihale hükümlerine aykırı özellikler taşıdığının tespit edilmesi durumunda, tespit edilen bileşen/bileşenler şartnamelere uygun bileşen/bileşenlerle değiştirilecektir. Şartnamelere aykırı bileşen/bileşenler, yükleniciye bildirimin yapılmasını müteakip en geç 5 (beş) takvim günü içinde İdarenin depolarına teslim edilecektir. İdarenin görevlendireceği personeller tarafından yapılacak ikinci inceleme sonucunda da bileşenlerin uygun bulunmaması halinde Mal Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği hükümleri uygulanacaktır. Yüklenici İdare tarafından yapılan incelemelerin tüm aşamalarında anılan yönetmeliğin 8. 15. 18 ve 19. Maddeleri uyarınca işlem tesis edilmesini talep edebilir. İdare tarafından hazırlanan şartnamelere uygunluğu denetlenmeden yapılan montaj/uygulama, hiçbir şekilde kabul edilmeyeceği gibi hem bu ihaleye ilişkin sözleşme uyarınca cezai işlem konusu olacak hem de onay alınmadan montajı/uygulaması yapılan tüm ürünler masrafları yükleniciye ait olmak şartıyla söktürülerek uygun şekilde denetlendikten sonra tekrar uygulamaya geçilmesine izin verilecektir. Bu süreçte karşılaşacak tüm ek maliyetler yüklenici tarafından karşılanacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Ordu Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satınalma Şube Müdürlüğü Cumhuriyet Yerleşkesi Rektörlük Ek Binası 52200 Altınordu/ORDU

b) Tarihi ve saati

:

31.10.2016 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

d) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,

e) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

a) İstekliler teklif ettikleri sistem ve bileşenlerinin teknik şartname ve eklerinde belirlenen kriterlere uygunluğunu gösterir "Teknik Şartnameye Cevap Dokümanı" hazırlayarak yetkili tarafından imzalanarak onaylı halini teklif dosyalarında sunacaklardır. Bu doküman, teknik şartnamede belirlenen her bir kritere karşılık olarak teklif edilen ürün/bileşenlerin özelliklerini açıklar nitelikte olacak ve teknik şartnamedeki her bir ibareye tek tek cevap verirken teklif edilen ürün özelliklerini de açıklayacaktır. "Evet" "Kabul Ediyorum" gibi ifadelerle ürün/bileşenleri tanıtmaktan aciz ve belirsiz ifadeler ya da teknik şartnamenin kaşelenerek onaylanması gibi durumlar bir yeterlilik belgesi olan Teknik Şartnameye Cevap Dokümanının usule uygun sunulmaması hali olarak kabul edilecek ve ilgili teklif değerlendirme dışı bırakılacaktır.

b) İstekliler teklif etmeyi düşündükleri ürünlerin adını, markasını, modelini,seri numarasını ve menşei bilgilerini teknik şartnnamenin son kısmında bulunan tabloya uygun bir şekilde doldurarak yetkili tarafından imzalanarak onaylanmış halini teklif dosyalarında sunacaklardır


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (bir)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Ordu Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satın Alma Şube Müdürlüğü Cumhuriyet Yerleşkesi Rektörlük Ek Binası 52200 Altınordu/ORDU adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil yurtiçi için 60 TRY (Türk Lirası), yurtdışı için 100 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini T.C. Ziraat Bankası Ordu Üniversitesi Şubesi TR 64 0001002355467493795118 IBAN Numaralı hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ordu Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satınalma Şube Müdürlüğü Cumhuriyet Yerleşkesi Rektörlük Ek Binası 52200 Altınordu/ORDU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR