İZMİR DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DÖNERSERMAYE SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kan kültür sistemi alımı

Kurum Hakkında

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00493081
Şehir : İzmir
Yayınlandığı Gazeteler

HABER EKSPRES 28.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2016/497660
Niteliği, Türü, Miktarı
:
2 KALEM OTOMATIK KAN KÜLTÜR BESİYERİ ŞİŞESİ ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Tarihi
:
19.12.2016 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer
:
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MİTHATPAŞA CAD NO:1606 INCIRALTI KAMPÜSÜ ,4.KAT BASHEKIMLIK TOPLANTI ODASI,BALCOVA IZMIR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

2017 YILI KAN KÜLTÜR SİSTEMI ALIMI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESI

2017 YILI KAN KÜLTÜR SİSTEMI ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/497660

1-İdarenin

a) Adresi

:

Inciralti Kampüsü Mithatpasa Caddesi 1606 35340 BALÇOVA/İZMİR

b) Telefon ve faks numarası

:

********** - **********

c) Elektronik Posta Adresi

:

dsi@deu.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

2 KALEM OTOMATIK KAN KÜLTÜR BESİYERİ ŞİŞESİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ TIBBI SARF DEPOSU

c) Teslim tarihleri

:

Sözleşmenin imzalanmasını muteakıp idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği fax numarasına veya elektronık posta adresıne yapılacak resmı sıparıs yazısı ile yapılacak bildirimlerde belirtilen teslim tarihine istinaden 12 ay süresince peyder pey teslımat yapılacaktır


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MİTHATPAŞA CAD NO:1606 INCIRALTI KAMPÜSÜ ,4.KAT BASHEKIMLIK TOPLANTI ODASI,BALCOVA IZMIR

b) Tarihi ve saati

:

19.12.2016 - 14:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

KURULACAK SISTEMIN SARF KULLANIM SURESINCE DETAYI TEKNIK SARTNAMEDE BELIRTILEN SEKILDE ,BAKIM, ONARIM ,KALIBRASYONU,HER TÜRLÜ SARF,YEDEK PARÇA TEMINI UCRETSIZ OLARAK YUKLENICI FIRMAYA TARAFINDAN KARSILANACAKTIR

4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

URETICI FIRMA ISO 9000 SERISI BELGELERDEN BIRINE VEYA ULUSLARARASI GEÇERLILIGI OLAN KALITE BELGELERINDEN BIRINE SAHIP OLMALIDIR.URETICI FIRMANIN ISO ,VB VE ÜRÜNÜN FDA,CE,VB KALİTE BELGELERİNİN ASIL YA DA NOTER TASDIKLI SURETI IHALE DOSYASINDA BULUNMALIDIR.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

TEKNIK SARTNAMEYE CEVAP YAZISI IHALE DOSYASINDA BULUNACAKTIR.TEKNIK SARTNAMEDE ISTENEN BILGI /BELGELER IHALE DOSYASINDA BULUNACAKTIR.TEKNIK KOMISYONUN GEREK DUYMASI HALINDE LABORATUVARIN BELIRLEYECEGI KOSULLARDA DEMONSTRASYON YAPILMASI ISTENECEKTIR.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

ERİŞKİN KAN KÜLTÜR ŞİŞELERİNİN BİR KUTU İÇİNDE BİR AEROP BİR ANAEROP ŞİŞE OLACAK ŞEKİLDE SET HALİNDE TESLİM EDİLMESİ NİSPİ AĞIRLIK ORANI %56. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESI SATIN ALMA BIRIMI adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MİTHATPAŞA CAD NO:1606 INCIRALTI KAMPÜSÜ BALCOVA IZMIR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR