Yazdır

TRABZON SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

Kamera alım ihalesi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00635598
Şehir : Trabzon / Ortahisar
Yayınlandığı Gazeteler

TAKA 17.07.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
KARADENİZ 17.07.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İşin Yapılacağı Yer : TİSKİ Ana Hizmet Binaları ve İlçe Şeflikleri
İhale Kayıt No : 2017/343480
İhale Türü : Mal Alımı
İhalenin Yapılacağı Yer : TİSKİ Genel Müdürlüğü İhale Birimi Yeşilyalı Mah. Vatan Cad. No:13 Arsin / TRABZON
Niteliği, Türü, Miktarı : 27 ad 360 derece balıkgözü IP kamera, 5.000 mt CAT6 U/UTP kablo, 100 ad UTP patch kablo, 20 ad CAT6 UTP patch panel, 20 ad organizer (kablo düzenleyici) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İhale Tarihi : 27.07.2017 14:00

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

TİSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANA HİZMET BİNALARINA VE İLÇE ŞEFLİKLERİNE KAMERA ALINMASI İŞİ
Tiski Genel Müdürlüğü ana hizmet binalarına ve ilçe şefliklerine kamera alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/343480
1-İdarenin
a) Adresi : Yeşilyalı Mahallesi Vatan Caddesi No:13 ARSİN/TRABZON
b) Telefon ve faks numarası : 4625440000 - 4625440003
c) Elektronik Posta Adresi :
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 27 ad 360 derece balıkgözü IP kamera, 5.000 mt CAT6 U/UTP kablo, 100 ad UTP patch kablo, 20 ad CAT6 UTP patch panel, 20 ad organizer (kablo düzenleyici)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : TİSKİ Ana Hizmet Binaları ve İlçe Şeflikleri
c) Teslim tarihi : Malın tamamı sözleşme süresi içerisinde, tek seferde İdareye teslim edilecektir

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : TİSKİ Genel Müdürlüğü İhale Birimi Yeşilyalı Mah. Vatan Cad. No:13 Arsin / TRABZON
b) Tarihi ve saati : 27.07.2017 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Yüklenici, İdarenin arıza bildiriminden sonra en fazla 1(bir) iş günü içerisinde işbu ürünlere yerinde müdahale etmelidir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı TİSKİ Genel Müdürlüğü İhale Birimi Yeşilyalı Mah. Vatan Cad. No:13 Arsin / TRABZON adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TİSKİ Genel Müdürlüğü İhale Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR