MUĞLA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kalorifer yakıtı ve motorin alınacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00677671
Şehir : Muğla / Menteşe
Yayınlandığı Gazeteler

MUĞLA HABER 11.10.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
DEVRİM 11.10.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2017/506146
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2 Kalem Akaryakıt Ürünü ( Kalorifer Yakıtı ve Motorin ) ; 1- Kalorifer Yakıtı ( Fuel-oil 4 ) : 25.000 Kg. 2- Motorin : 5.000 Litre
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.10.2017 10:00
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

2 KALEM AKARYAKIT ÜRÜNÜ ( KALORİFER YAKITI VE MOTORİN )

MUĞLA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

2 Kalem Akaryakıt Ürünü ( Kalorifer Yakıtı ve Motorin ) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/506146
1-İdarenin
a) Adresi : ORHANIYE MAH. ISMET ÇATAK CAD. NO:22 48000 MUĞLA MERKEZ/MUĞLA
b) Telefon ve faks numarası : 2522141105 - 2522143685
c) Elektronik Posta Adresi : muglaidarimaliisler@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2 Kalem Akaryakıt Ürünü ( Kalorifer Yakıtı ve Motorin ) ; 1- Kalorifer Yakıtı ( Fuel-oil 4 ) : 25.000 Kg. 2- Motorin : 5.000 Litre
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Müdürlüğümüze bağlı ekli dağıtım listesinde belirtilen ilçelerdeki sağlık kurum ve kuruluşlarının yakıt tanklarına ve jeneratörlerine ihtiyaç doğrultusunda peyder pey yerinde teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : Yüklenici firma, alımı yapılacak olan Kalorifer Yakıtı (Fuel-Oil 4) ve Motorini sözleşme tarihinden itibaren başlayıp, 7 ay süreyle ihtiyaç nispetinde peyder pey olarak ekli dağıtım listesinde belirtilen ilçelerdeki İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşların yakıt tanklarına ve jeneratörlerine yerinde teslim edecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Muğla İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 23.10.2017 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanun’un 3.maddesine göre alınması zorunlu Lisans Belgesi vereceklerdir.
1.İstekli Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu ise, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan alınmış, teklif sahibinin Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu olduğunu tevsik eden lisans belgesini teklif zarfı ile birlikte sunacaktır.
2. İstekli Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu bayisi ise, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan alınmış, bayi olduğunu tevsik eden lisans belgesini teklif zarfı ile birlikte sunacaktır.
3. İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan İstasyonlu Bayilik Belgesini teklif zarfı ile birlikte sunacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 2 (yüzde iki)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Muğla İl Sağlık Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şubesi Satın Alma Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Muğla İl Sağlık Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şubesi Satın Alma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR