BATTALGAZİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Kalorifer yakıtı ve motorin alımı ihalesi

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00492785
Şehir : Malatya / Battalgazi
Yayınlandığı Gazeteler

MALATYASÖZ 23.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2016/481617
Niteliği, Türü, Miktarı
:
2017 MALİ YILI BATTALGAZİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ UHDESİNDE TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI OKULLARA 370000 KG KALORİFER YAKITI VE 4000 LİTRE MOTORİN ALIMI VE DAĞITIMI İŞİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Tarihi
:
15.12.2016 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer
:
BATTALGAZİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni


KALORİFER YAKITI VE MOTORİN SATIN ALINACAKTIR

BATTALGAZİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

2017 MALİ YILI BATTALGAZİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ UHDESİNDE TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI OKULLARA KALORİFER YAKITI VE MOTORİN DAĞITIMI VE alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2016/481617
1-İdarenin
a) Adresi : TANDOĞAN MAH. HAYAT SOKAK HACI İBRAHİM IŞIK İLKOKULU BİTİŞİĞİ BATTALGAZİ/MALATYA
b) Telefon ve faks numarası : 4228412911 - 4228412630
c) Elektronik Posta Adresi : battalgazi44@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :

2017 MALİ YILI BATTALGAZİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ UHDESİNDE TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI OKULLARA 370000 KG KALORİFER YAKITI VE 4000 LİTRE MOTORİN ALIMI VE DAĞITIMI İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri : TEKNİK ŞARTNAME EKİNDE BELİRTİLEN OKUL MÜDÜRLÜKLERİ YAKIT DEPOLARINA
c) Teslim tarihleri : İhtiyaç oldukça, sipariş tarihinden itibaren 5 (beş) işgünü içerisinde 31.12.2017 tarihine kadar peyder pey Müdürlüğümüz tarafından belirtilen okul müdürlüklerine teslim edilecektir


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : BATTALGAZİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU
b) Tarihi ve saati : 15.12.2016 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İstekliler; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve ilgili ikincil mevzuat esas alınarak aşağıda belirtilen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretlerini teklifleri ile birlikte sunacaklardır.

1. İstekli bir " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu" ise ; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belge.

2. İstekli bir " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi " ise; Teklif sahibinin Bayisi olduğu Kuruluştan verilmiş " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi olduğuna dair bayilik yazısı ve bayilik sözleşmesi.

3. İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş olan istasyonlu bayilik belgesi.

4. İsteklinin Faliyet Gösterdiği İlin ilgili, Belediye Başkanlığından alınmış olan işyeri açma ve izin belgesi.

5. İlkokul-Ortaokul ve Anaokullarına verilecek yakıt miktarlarının kontrol edilebilmesi için Yüklenicinin en az 2 (İki) adet sayaçlı tankere sahip olması veya kiralanması, yılı içinde sayaç kontrollerinin yapıldığına dair belgeleri sunacaktır.

6. ihaleye girecek yüklenici firmaların daha önceki ihaleler neticesindeki kamu kurum ve kuruluşlarına bozuk yakıt vermediklerine dair bağlı bulundukları Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerinden yazıyı sunacaklardır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

KALORİFER YAKITI (TSE-F-RF1)ÖZELLİKLERİ: Satın alınacak Kalorifer Yakıtı (TSE-F-RF1)’ın Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce belirlenen evsafta TSE Standartlarına ile Mahalli Çevre Kurulu kararlarına uygun olması ve Türkiye’ deki rafinelilerde üretilmesi şarttır. (TSE-F-RF1) Kal - yakın aşağıda belirtilen değerleri aşmaması gerekir.

KALORİFER YAKITI ÖZELLİKLERİ

(TSE-F-RF1) Kal-Yak’ın aşağıda belirtilen değerleri aşmaması gerekir.
Kalorifer Yakıtının Diğer Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri
ÖZELLİKLER RF1 DENEYİN YAPILIŞ ŞEKLİ
Kinematik Viskozite 100 0C’da,mm2/s en çok 10 TS 1451

SSU 50 0C’de 250 TS 2031
Parlama Noktası (Pensky-Matrens Kapalı Kap) 0C, en az 56,0 TS 1273
Su Muhtevası % (v/v), en çok 0,50 TS 6147
Tortu % (m/m), en çok 0,10 TS 6498
Kükürt Muhtevası % (m/m), en çok 2,00 TS 1539
Bakır korozyonu 100 0C DA, 3 saat en çok Raporda belirtilir
Kül Muhtevası % (m/m), en çok 0,10 TS 1327

Yoğunluk kg./, en az, en çok Raporda belirtilir TS 1013

Akma Noktası 0C, En çok Yaz) 01 Nisan-31 Ekim Kış) 01 Kasım-31 Mart Raporda belirtilir TS 1233

MOTORİN (Diğer): TS. 3082

4.3.2.2. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

İştirakçi bir akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu ise, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol işleri genel müdürlüğünden ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, teklif sahibinin Akaryakıt dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu olduğunu tevsik eden yazının aslı veya noter tasdikli fotokopisi verilecektir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kamu ve Özel Sektörde her türlü akaryakıt ve akaryakıt ürünleri mal alım-satım dağıtım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı BATTALGAZİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BATTALGAZİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR