Yazdır

KREDİ VE YURTLAR KURUMU ANTALYA İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kalorifer yakıtı alınacaktır

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00622595
Şehir : Antalya / Muratpaşa
Yayınlandığı Gazeteler

AKDENİZ GERÇEK 16.06.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
KORKUTELİ GÜNDEM 16.06.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
Niteliği, Türü, Miktarı : Bezmi Alem Valide Sultan Yurduna 60.000.-kilogram ve Korkuteli Yurduna 100.000.-kilogram olmak üzere toplam 160.000.-kilogram kalorifer yakıtı alımı. (Kükürt Oranı %0,1'i geçen %1'i geçmeyen) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Türü : Mal Alımı
İhale Tarihi : 13.07.2017 10:00
İhale Kayıt No : 2017/298933
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İhalenin Yapılacağı Yer : Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Antalya İl Müdürlüğü Akdeniz Üniversitesi Kampusü Pınarbaşı Mahallesi Dumlupınar Mahallesi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

5 AYLIK KALORİFER YAKITI ALIMI KALORİFER YAKITI SATIN ALINACAKTIR

K.Y.K. ANTALYA İL MÜDÜRLÜĞÜ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


İl Müdürlüğümüze Bağlı Bezmi Alem Valide Sultan ve Korkuteli Yurduna 2017 yılı 5 aylık Kalorifer Yakıtı alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2017/298933

1-İdarenin

a) Adresi

:

PINARBAŞI MAHALLESİ DUMLUPINAR BULVARI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ KONYAALTI/ANTALYA

b) Telefon ve faks numarası

:

2422803500 - 2422803501

c) Elektronik Posta Adresi

:

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Bezmi Alem Valide Sultan Yurduna 60.000.-kilogram ve Korkuteli Yurduna 100.000.-kilogram olmak üzere toplam 160.000.-kilogram kalorifer yakıtı alımı. (Kükürt Oranı %0,1'i geçen %1'i geçmeyen)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

Antalya ( Bezmi Alem Valide Sultan ve Korkuteli, Yurtları.

c) Teslim tarihleri

:

. Teslime sözleşmenin imzalanmasına müteakip ilk iş günü Antalya, Bezmi Alem Valide Sultan ve Korkuteli Yurtlarının yazılı talebi üzerine başlanıp 31.12.2017 tarihinde bitirilir


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Antalya İl Müdürlüğü Akdeniz Üniversitesi Kampusü Pınarbaşı Mahallesi Dumlupınar Mahallesi

b) Tarihi ve saati

:

13.07.2017 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
2017 yılı sonuna kadar geçerli olmak üzere istekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kuruluşu tarfından bayilik yapmak üzere verilmiş bayilik belgesi(Bayilik Lisansı) veya dağıtıcı lisansı 2- Ulaştırma Bakanlığınca verilmiş taşıma Yetki Belgesi (K1 veya K2 Yetki belgesi)

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.
Bu ihalede kamu veya özel sektöre satışı yapılan her türlü akaryakıt ürünleri benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Antalya İl Müdürlüğü İdari İşler Şube Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Antalya İl Müdürlüğü Akdeniz Üniversitesi Kampusü Pınarbaşı Mahallesi Dumlupınar Mahallesi adresi İdari İşler Şube Müdürlüğüne adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR