DİYARBAKIR DSİ 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kalorifer yakıtı alımı

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00449812
Şehir : Diyarbakır / Yenişehir
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNEYDOĞU GÜNCEL 12.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2016/384547
Niteliği, Türü, Miktarı
:
450.000 Kg Kalorifer Yakıtı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Tarihi
:
03.11.2016 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer
:
DSİ 10. Bölge Müdürlüğü Makine İmalat ve Donatım Şube Müdürlüğü Seyrantepe Sanayi Mah. Elazığ Bulvarı No:147 Yenişehir / DİYARBAKIR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KALORİFER YAKITI SATIN ALINACAKTIR

ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ-MAKİNA İKMAL DONATIM DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KALORİFER YAKITI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/384547

1-İdarenin

a) Adresi

:

SEYRANTEPE SANAYİ MAH. ELAZIĞ BULVARI 147 21120 YENİŞEHİR DİYARBAKIR MERKEZ/DİYARBAKIR

b) Telefon ve faks numarası

:

4122374961 - 4122366956

c) Elektronik Posta Adresi

:

dsi10@dsi.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

450.000 Kg Kalorifer Yakıtı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

Diyarbakır/Merkez 160.000 kg Karakaya Baraj Bölgesi/Diyarbakır: 100.000 kg Batman: 120.000 kg Nusaybin/Mardin: 70.000 kg Toplam: 450.000 kg

c) Teslim tarihleri

:

Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 01.01.2017 tarihinde başlar, 31.12.2017 tarihinde sona erer. Teslimat programı ve teslimatla ilgili diğer hususlar Teknik Şartnamenin 3. maddesinde belirtilmiştir. Sözleşme sonrası idare, ihtiyaca binaen beş iş günü öncesinden ihtiyaç duyulan mal miktarını ve yerini yükleniciye bildirecektir. Her teslimat için belirtilen miktar kadar petrol ürünü, yüklenici tarafından o teslimat için belirtilen en son teslim tarihinde teslim edilmiş olacaktır. Bu tarihten sonra o teslimat için teslim edilecek petrol ürünleri geç teslim edilmiş sayılacaktır. Bu gecikme 10 takvim gününü geçerse sözleşme hiçbir ihtar veya tebligata gerek kalmaksızın sözleşme fesih işlemleri başlatılıp Kamu ihale Sözleşmeleri Kanununun 20 ve 26. maddeleri hükümleri uygulanabilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

DSİ 10. Bölge Müdürlüğü Makine İmalat ve Donatım Şube Müdürlüğü Seyrantepe Sanayi Mah. Elazığ Bulvarı No:147 Yenişehir / DİYARBAKIR

b) Tarihi ve saati

:

03.11.2016 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İstekli;

1- “Akaryakıt Dağıtım ve pazarlama kuruluşu” ise: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumun'dan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış teklif sahibinin “Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu” olduğunu tevsik eden yazının aslı veya noter tasdikli fotokopisi,

2- “Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Bayisi” ise: Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu ile yaptığı akaryakıt bayilik sözleşmesi ve bayisi bulunduğu akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ve teklif etmiş olduğu petrol ürününün bayisi olduğunu gösteren yazının aslı veya noter tasdikli fotokopisi, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumun'dan alınmış ihalenin yapıldığı yıl içinde geçerli olduğunu tesvik eden bayilik lisansı ( İstasyonlu veya istasyonsuz ) verecektir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

Kalorifer yakıtı için TS 2177 belgelerinin asılları veya noter tasdikli sureti veya aslı idarece görülmüştür şerhi taşıyan örneği sunulacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamuya veya özel sektöre tek sözleşme kapsamında yapılan kalorifer yakıtı satış işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı DSİ 10. Bölge Müdürlüğü/Muhasebe Müdürlüğü veya DSİ 10. Bölge Muhasebe Müdürlüğünün Vakıfbank Seyrantepe Diyarbakır Şubesi nezdindeki TR750001500158007302975817 nolu hesabına yatırılarak alınacak dekontla DSİ 10. Bölge Müdürlüğü Makina İmalat ve Donatım Şube Müdürlüğünde ihale dokümanı alınabilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Makine İmalat ve Donatım Şube Müdürlüğü İdari Binası İhale Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR