Yazdır

AYDIN HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kalorifer yakıtı alım işi ihalesi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00498044
Şehir : Aydın / Efeler
Yayınlandığı Gazeteler

GAZETE FLAŞ 01.12.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhalenin Yapılacağı Yer : AYDIN HUZUREVİ YBRM MÜDÜRLÜĞÜ GİRNE MAH.2185 SOK.NO:1 EFELER/AYDIN
İhale Tarihi : 19.12.2016 10:00
Niteliği, Türü, Miktarı : Aydın Huzurevi YBRM Müdürlüğünün 2017 Mali Yılı için 90 Ton Kalorifer Yakıtı(KÜKÜRT ORANI % 0,1 GEÇEN ANCAK % 1 GEÇMEYEN) Alımı  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Türü : Mal Alımı
İhale Kayıt No : 2016/521484
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

KALORİFER YAKITI SATIN ALINACAKTIR

HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜ-AYDIN AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

AYDIN HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜ 2017 MALİ YILI İÇİN 90 TON KALORİFER YAKITI(Kükürt Oranı %0,1 Geçen Ancak % 1 geçmeyen) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/521484

1-İdarenin

a) Adresi

:

GIRNE MAH. 2185 SOK. NO:1 AYDIN MERKEZ/AYDIN

b) Telefon ve faks numarası

:

2562191875 - 2562191428

c) Elektronik Posta Adresi

:

aydinhuzurevi09@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Aydın Huzurevi YBRM Müdürlüğünün 2017 Mali Yılı için 90 Ton Kalorifer Yakıtı(KÜKÜRT ORANI % 0,1 GEÇEN ANCAK % 1 GEÇMEYEN) Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

AYDIN HUZUREVİ YBRM GİRNE MAH.2185 SOKAK NO:1 EFELER/AYDIN

c) Teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin ihtiyaca göre Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren 5 (beş) işgünü içerisinde peyder pey 31/12/2017 Tarihine kadar mal teslimatı yapılacaktır


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

AYDIN HUZUREVİ YBRM MÜDÜRLÜĞÜ GİRNE MAH.2185 SOK.NO:1 EFELER/AYDIN

b) Tarihi ve saati

:

19.12.2016 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İstekliler Bağlı bulundukları Akaryakıt Ana Dağıtım Firmasının Bayisi olduklarını gösteren Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan aldıkları Lisansları ve Bayilik Sözleşmelerini ibraz etmek zorundadır. Dağım Şirketince Müdürlüğümüze hitaben yazılmış, Bayilerine uyguladığı Kalorifer Yakıtındaki MAKSİMUM İNDİRİM ORANINI içeren belgenin ibrazı zorunludur.(Bu belge gerekli görüldüğü taktirde İdaremiz tarafından Teyit edilecektir.)


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,

d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı AYDIN HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜ YBRM MÜDÜRLÜĞÜ GİRNE MAH.2185 SOK.NO:1 EFELER/AYDIN ADRESİNDEN İHALE DÖKÜMAN BEDELİ OLAN TUTARIN AYDIN DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜNE YATIRILMASINDAN SONRA İHALE DÖKÜMANI SATIN ALINABİLİR adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar AYDIN HUZUREVİ YBRM MÜDÜRLÜĞÜ /SATINALMA ODASI GİRNE MAH.2185 SOK.NO:1 EFELER/AYDIN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR