ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİ. İDARİ VE MALİ İŞL.DAİ.BŞK.

Kalorifer yakıtı alım ihalesi

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00453587
Şehir : Zonguldak / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ADIM 18.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2016/422152
Niteliği, Türü, Miktarı
:
365.000 KG Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Tarihi
:
11.11.2016 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer
:
Bülent Ecevit Üniversitesi, Farabi Kampüsü Sezai Karakoç Kültür Merkezi Toplantı Salonu, İncivez/ZONGULDAK
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ÜNİVERSİTEMİZ İBN-İ SİNA KAMPÜSÜ BİNALARININ 2017 YILI İHTİYACI İÇİN 365000 KG KALORİFER YAKITI (KÜKÜRT ORANI %0,1'İ GEÇEN ANCAK %1'İ GEÇMEYEN) ALIMI

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Üniversitemiz İbn-i Sina Kampüsü binalarının 2017 yılı ihtiyacı için 365000 Kg Kalorifer Yakıtı (Kükürt oranı %0,1'i geçen ancak %1'i geçmeyen) alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/422152

1-İdarenin

a) Adresi

:

Incivez Mahallesi Üniversite Caddesi 01 67100 ZONGULDAK MERKEZ/ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası

:

********** - **********

c) Elektronik Posta Adresi

:

satinalma@karaelmas.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

365.000 KG
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Bülent Ecevit Üniversitesi, İbn-i Sina Kampüsü, Isı Merkezi, Esenköy / Kozlu/ ZONGULDAK

c) Teslim tarihi

:

Kalorifer yakıtının teslimatı işin yapılma süresi içerisinde kısım kısım aşağıda belirtilen şekilde yapılacaktır. İdare (BEÜ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı) tarafından yükleniciye yazılı olarak faksla sipariş geçilecek, yüklenici idarenin sipariş bildirim tarihindeki saatten (Faks geçilme saati) itibaren 48 (Kırksekiz) saat içerisinde sipariş verilen miktarda kalorifer yakıtını belirtilen depoya teslim edecektir. Yüklenici Kalorifer Yakıtının teslimatını Teknik şartnamede yakıt teslimatına ilişkin düzenlenmiş hususlara uyarak yapacak, idarede bu hususlara göre kalorifer yakıtını teslim alacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Bülent Ecevit Üniversitesi, Farabi Kampüsü Sezai Karakoç Kültür Merkezi Toplantı Salonu, İncivez/ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati

:

11.11.2016 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1) İsteklilerin bağlı bulundukları Akaryakıt Ana Dağıtım Şirketinden almış oldukları yetkili bayi belgesi;

2) İstekli, akaryakıt dağıtım kuruluşu ise EPDK'ca verilmiş, dağıtıcı lisans ve/veya dağıtıcı lisansı verildiğini gösterir belge;

3) İstekli bayi ise EPDK'ca verilmiş bayilik lisansı verildiğini gösterir belge;

4) İsteklinin ana dağıtıcı firmalardan kalorifer yakıtına ilişkin almış oldukları kar oranlarını gösterir yazının aslı veya noter onaylı sureti;

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını teklifleri ekinde vereceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Her türlü akaryakıt ürünleri teslimleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Satınalma Şubesi Kat:3 İncivez/ZONGULDAK adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 260 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini Ziraat Bankası Karaelmas/ Zonguldak Girişimci Dinamik Şubesi TR69 0001 0023 5945 0965 8551 21 yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satınalma Şubesi Kat:3 İncivez/ZONGULDAK adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR