Yazdır

KOCAELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

Isınma amaçlı motorin alımı

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00451877
Şehir : Kocaeli / İzmit
Yayınlandığı Gazeteler

KOCAELİ 17.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhalenin Yapılacağı Yer : Kocaeli Halk Sağlığı Müdürlüğü- İdari ve Mali İşler Şubesi Satın Alma Birimi (Körfez Mah. Ankara Karayolu Cad. No:129 İzmit/Kocaeli)
İhale Tarihi : 01.11.2016 10:30
Niteliği, Türü, Miktarı : Motorin: 37.000Litre  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Türü : Mal Alımı
İhale Kayıt No : 2016/389386
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

2017 YILI ISINMA AMAÇLI MOTORİN

KOCAELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
2017 Yılı Isınma Amaçlı Motorin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/389386

1-İdarenin

a) Adresi

:

Körfez Mah. Ankara Karayolu Cad. No:129 41100 - İZMİT / KOCAELİ İZMİT/KOCAELİ

b) Telefon ve faks numarası

:

262 3006400 - 2623246880

c) Elektronik Posta Adresi

:

satinalma@kocaelihsm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Motorin: 37.000Litre
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

Gebze İlçesi: Kargalı Sağlık Evi, Muallimköy Sağlık Evi, Karamürsel İlçesi: Kızderbent Sağlık Evi, Kandıra İlçesi: Deliveli Sağlık Evi, Karaağaç Sağlık Evi, Dilovası İlçesi: Köseler Sağlık Evi, Kartepe İlçesi; Avluburun Sağlık Evi, İzmit İlçesi: Şahinler Sağlık Evi

c) Teslim tarihi

:

01/01/2017 tarihinde işe başlanacak olup, ihale konusu mal 31/12/2017 tarihine kadar peyder pey teslim alınacaktır. Motorinin teslim edileceği yerler: Gebze İlçesi: Kargalı Sağlık Evi, Muallimköy Sağlık Evi, Karamürsel İlçesi: Kızderbent Sağlık Evi, Kandıra İlçesi: Deliveli Sağlık Evi, Karaağaç Sağlık Evi, Dilovası İlçesi: Köseler Sağlık Evi, Kartepe İlçesi: Avluburun Sağlık Evi, İzmit İlçesi: Şahinler Sağlık Evi olup,bunların dışında ihtiyaç duyulması halinde İdarenin bağlı birimlerinden herhangi bir birimine motorin teslimatı yapılabilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Kocaeli Halk Sağlığı Müdürlüğü- İdari ve Mali İşler Şubesi Satın Alma Birimi (Körfez Mah. Ankara Karayolu Cad. No:129 İzmit/Kocaeli)

b) Tarihi ve saati

:

01.11.2016 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1) İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belge,

2)İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi ise; Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluşdan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu' nun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesi,

3)İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan İstasyonlu Lisans Belgesi,

4)İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İş Yeri Açma ve İzin Belgesi,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kocaeli Halk Sağlığı Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Satın Alma Birimi ( Doküman Bedeli ; Kocaeli Kurumları Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü veya Kocaeli Halk Sağlığı Müdürlüğü' nün Halk Bankası nezdindeki IBAN : TR 14 0001 2009 4430 0005 0001 24 hesabına yatılabilir) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kocaeli Halk Sağlığı Müdürlüğü- İdari ve Mali İşler Şubesi Satın Alma Birimi (Körfez Mah. Ankara Karayolu Cad. No:129 İzmit/Kocaeli) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR