Yazdır

ÇATACIK ORMAN İŞL. MÜDÜRLÜĞÜ

Isınma amaçlı ithal kömür alım ihalesi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00450541
Şehir : Eskişehir
Yayınlandığı Gazeteler

SAKARYA 13.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
ESKİŞEHİR 2 EYLÜL 13.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 20.10.2016 10:30
İhale Kayıt No : 2016/406017
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İhale Türü : Mal Alımı
İhalenin Yapılacağı Yer : Çatacık Orman İşletme Müdürlüğü Akarbaşı Malı.Atatürk Cad. No:53 ODUNPAZARI ESKİŞEHİR
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

ÇATACIK ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

SARICAKAYA VE ALPU İŞLETME ŞEFLİKLERİ İDARE BİNALARI İÇİN ISINMA AMAÇLI TORBALI İTHAL KÖMÜR (10-18 MM) ALIMI İŞİ


ÇATACIK ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ SARICAKAYA VE ALPU İŞLETME ŞEFLİKLERİ İDARE BİNALARI İÇİN ISINMA AMAÇLI TORBALI İTHAL KÖMÜR (10-18 mm) ALIMI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2016/406017
1-İdarenin
a) Adresi
AKARBASI MAH. ATATÜRK CAD.No: 53 26010 ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR
2222303780-2222210685
catacikisI@ogm.gov.tr
b) Telefon ve faks numarası
c) Elektronik Posta Adresi
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ internet adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
b) feslim yerleri
c) Teslim tarihi
90 Ton (10-18 mm.) Torbalı İthal Kömür
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
Alpu Orman İşletme Şeflikleri İdari Binası Alpu-ESKİŞEHİR 80 Ton Sarıcakaya Orman İşletme Şefliği İdari Binası Sarıcakaya-ESKİŞEHİR 10 Ton
Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 15 gün içerisinde teslimat bitirilecektir.Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, her bir ilçeye teslim edilmesi öngörülen kömür miktarı tek seferde teslim edilecektir. Malın tamamı tek seferde olmak kaydıyla teslim noktalarının her birine farklı günlerde teslimat yapılabilir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Çatacık Orman İşletme Müdürlüğü Akarbaşı Malı.Atatürk Cad. No:53
ODUNPAZARI ESKİŞEHİR
b) Tarihi ve saati : 20.10.2016 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin. ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1- Kömür Analiz Raporu
2- Katı Yakıt Satıcı Belgesi (KYS) (İthalatçı, üretici, dağıtıcı ve/veya satıcılar);
-Satıcılar için Katı Yakıt Satıcı Belgesi (KYS) (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden alınmış)
-İthalatçı ve/veya üreticiler için Satış İzin Belgesi (Eskişehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden alınmış)
-Dağıtıcılar için Katı Yakıt Dağıtıcı Belgesi (KYS) (Eskişehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden alınmış)
3- Kontrol/Uygunluk Belgesi (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden alınmış)

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca çıkarılan mevzuatlara (Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği) uygun olarak kömürlerin yurt içinde satılabilmesi için yetkili labaratuvarlarda yaptırılması zorunlu olan kömür analiz sonuçlarına ilişkin Analiz Raporlarının teklif zarfı içerisinde sunulması zorunludur.Sunulan Analiz Raporunun teklif edilen kömüre ait olması gerekmektedir.
4.3.1.2. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca çıkarılan mevzuatlara (Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği) uygun olarak kömürlerin yurt içinde satılabilmesi için yetkili labaratuvarlarda yaptırılması zorunlu olan kömür analiz sonuçlarına ilişkin Analiz Raporlarının teklif zarfı içerisinde sunulması zorunludur.Sunulan Analiz Raporunun teklif edilen kömüre ait olması gerekmektedir.Aynı yönetmelik hükümleri gereği Katı Yakıt Satıcı Belgesi (KYS) (İthalatçı, üretici, dağıtıcı ve/veya satıcılar);Satıcı!ar için Katı Yakıt Satıcı Belgesi (KYS) (Çevre ve Şehircilik II Müdürlüğünden alınmış),İthalatçı ve/veya üreticiler için Satış İzin Belgesi (Eskişehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden alınmış),Dağıtıcılar için Katı Yakıt Dağıtıcı Belgesi (KYS) (Eskişehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden alınmış),Kontrol/Uygunluk Belgesi (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden alınmış) sunulması zorunludur.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Çatacık Orman İşletme Müdürlüğü Akarbaşı Mah.Atatürk Cad.No:53 ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çatacık Orman İşletme Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığı Akarbaşı Mah.Atatürk Cad. No:53 ODUNPAZARI ESKİŞEHİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalcmleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 Hinden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen teki illerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR