JANDARMA GENEL KOMUTANLIGI ELAZIĞ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI

Isınma amaçlı doğalgaz alınacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00716823
Şehir : Elazığ / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNIŞIĞI 08.12.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
HABERKENT 08.12.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2017 / 633535
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
109.470,00 METREKÜP SERBEST PİYASADAN ISINMA AMAÇLI 109.470,00 M3 DOĞALGAZ ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.12.2017 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
OLGUNLAR MAHALLESI, TREN ISTASYONU MEVKII, ÖZEL MEDİCAL PARK HASTANESİ YANI, 23100 MERKEZ / ELAZIĞ (Elazığ İl Jandarma Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı Telefon numarası: 0 424 241 11 80 (Dahili 8471 / 8470) Faks numarası: 0424 241 44 86
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ELAZIĞ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI VE BAĞLI BİRLİKLERİ İLE ELAZIĞ TAKTİK İHA BİRLİK KOMUTANLIĞINA SERBEST PİYASADAN ISINMA AMAÇLI DOĞALGAZ MAL ALIM İŞİ

ELAZIĞ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI
(ELAZIĞ VALİLİĞİ - İÇİŞLERİ BAKANLIĞI)


ELAZIĞ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI VE BAĞLI BİRLİKLERİ İLE ELAZIĞ TAKTİK İHA BİRLİK KOMUTANLIĞINA SERBEST PİYASADAN ISINMA AMAÇLI DOĞALGAZ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2017 / 633535

1-İdarenin

a) Adresi

:

OLGUNLAR MAHALLESI, TREN ISTASYONU MEVKII, ÖZEL MEDİCAL PARK HASTANESİ YANI, 23100 MERKEZ / ELAZIĞ

b) Telefon ve faks numarası

:

(424) 241 11 80 İHALE DAHİLİ:8471 - (424) 241 12 07 / 44 86

c) Elektronik Posta Adresi

:

naltintas@jandarma.gov.tr / naltintas@jandarma.tsk.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

109.470,00 METREKÜP SERBEST PİYASADAN ISINMA AMAÇLI 109.470,00 M3 DOĞALGAZ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

ELAZIĞ İL J.K.LIĞI, ELAZIĞ MERKEZ İLÇE J.K.LIĞI, ELAZIĞ TAKTİK İHA BİRLİK KOMUTANLIĞI/MERKEZ-YAZIKONAK

c) Teslim tarihi

:

SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINDAN SONRA, SÖZLEŞME KAPSAMINDA BULUNAN ABONELİKLERE DOĞALGAZ NAKLİ, HER BİR ABONELİK İÇİN MEVZUAT GEREĞİ YERİNE GETİRİLMESİ GEREKEN İŞLEMLERİN TAMAMLANMASINA MÜTEAKİP 1 ŞUBAT 2018 TARİHİ SAAT 00.01 İTİBARİYLE İŞE BAŞLANACAKTIR. ANCAK SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI İŞE BAŞLAMA TARİHİNDEN SONRA OLMASI DURUMUNDA İŞE BAŞLAMA TARİHİ DİKKATE ALINMAKSIZIN SÖZLEŞMENİN İMZALANDIĞI TARİH İŞE BAŞLAMA TARİHİ OLARAK KABUL EDİLECEK, YÜKLENİCİYE AYRICA BİR İŞE BAŞLAMA TALİMATI VERİLMEYECEKTİR. AYRICA HER ŞARTTA İŞİN TAMAMLANMA TARİHİ EN GEÇ 31 OCAK 2018 SAAT:24:00 OLACAKTIR.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

OLGUNLAR MAHALLESI, TREN ISTASYONU MEVKII, ÖZEL MEDİCAL PARK HASTANESİ YANI, 23100 MERKEZ / ELAZIĞ (Elazığ İl Jandarma Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı Telefon numarası: 0 424 241 11 80 (Dahili 8471 / 8470) Faks numarası: 0424 241 44 86

b) Tarihi ve saati

:

22.12.2017 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

TEKLİF VERECEK İSTEKLİLER EPDK (ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU) TARAFINDAN YÜRÜRLÜKTEKİ DOĞALGAZ PİYASASI KANUNU VE DOĞALGAZ PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİ ESASLARINA GÖRE DÜZENLENMİŞ OLAN İTHALAT LİSANSI VEYA TOPTAN SATIŞ LİSANSI VEYA DAĞITIM LİSANSI LİSANSLARINDAN HERHANGİ BİRİSİNİN ASLINI VEYA NOTER ONAYLI SURETLERİNİ TEKLİFLERİ İLE BİRLİKTE SUNACAKTIR.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 5 TRY (Türk Lirası) karşılığı İl Jandarma Komutanlığı (ELAZIĞ) İhl.Koms.Bşk.lığı Merkez / ELAZIĞ Telefon Numarası:0 424 241 11 80 (Dahili Hat: 8470 / 8471 ) Faks Numarası: 0424 241 44 86 adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar OLGUNLAR MAHALLESİ TREN İSTASYONU MEVKİİ 1 23100 MERKEZ / ELAZIĞ (Elazığ İl Jandarma Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı Telefon numarası: 0 424 241 11 80 (Dahili (9023 8470-8471) ) Faks numarası: 0424 241 44 86 adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR