Yazdır

EDREMİT ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İthal taş veya linyit kömürü depo teslim alım ihalesi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00448555
Şehir : Balıkesir / Edremit
Yayınlandığı Gazeteler

KÖRFEZDE HAKİMİYET 12.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
EGE GÜNDEM 12.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhalenin Yapılacağı Yer : Edremit Orman İşletme Müdürlüğü Satış Salonu Cennetayağı Mah. İstasyon Cad. No:9 10300 Edremit/BALIKESİR
Niteliği, Türü, Miktarı : 100 Ton 10-50 mm Ebadında Taş veya Linyit Kömürü Alımı. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Türü : Mal Alımı
İhale Tarihi : 20.10.2016 11:00
İhale Kayıt No : 2016/407748
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

EDREMİT ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ VE SİTESİNİN ISINMA İHTİYACI İÇİN KALORİFER YAKITI OLARAK FINDIK-CEVİZ BÜYÜKLÜĞÜNDE 25-40 KG'LIK TORBALARDA İTHAL TAŞ VEYA LİNYİT KÖMÜRÜ DEPO TESLİM ALIMI

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-EDREMİT DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ve Sitesinin Isınma İhtiyacı İçin Kalorifer Yakıtı Olarak Fındık-Ceviz Büyüklüğünde 25-40 Kg'lık Torbalarda İthal Taş veya Linyit Kömürü Depo Teslim Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/407748

1-İdarenin

a) Adresi

:

CENNETAYAGI MAHALLESI ISTASYON CADDESI 9 10300 EDREMİT/BALIKESİR

b) Telefon ve faks numarası

:

2663731222 - 2663731092

c) Elektronik Posta Adresi

:

edremitisl@ogm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

100 Ton 10-50 mm Ebadında Taş veya Linyit Kömürü Alımı.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Edremit Orman İşletme Müdürlüğü Cennetayağı Mah. İstasyon Cad. No:9 10300 Edremit/BALIKESİR

c) Teslim tarihi

:

Sözleşme tarihinden itibaren (10) On gün içinde teslimat tamamlanacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Edremit Orman İşletme Müdürlüğü Satış Salonu Cennetayağı Mah. İstasyon Cad. No:9 10300 Edremit/BALIKESİR

b) Tarihi ve saati

:

20.10.2016 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

Kömür için teklif verecek istekliler, teklifleri ile birlikte ihale tarihi itibariyle geçerli;

  • İthalatçı ise : İthalatçı Kayıt Belgesi
  • Üretici ise : Uygunluk İzin Belgesi
  • Dağıtıcı ise : Dağıtıcı Kayıt Belgesi
  • Satıcı ise : Herhangi bir ilde alınmış "Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi"'ni teklifleri ile birlikte sunmak zorundadırlar. Aynı zamanda İstekliler 2016 yılında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden alınmış kömür analiz sonuçlarını gösteren Uygunluk İzin Belgesinin aslı veya noter tasdikli suretini teklifleriyle birlikte İhale Komisyonuna sunmak zorundadırlar.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya ünvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Edremit Orman İşletme Müdürlüğü Muhasebe Servisi Cennetayağı Mah. İstasyon Cad. No:9 10300 Edremit/BALIKESİR adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Edremit Orman İşletme Müdürlüğü İhale Komisyon Başkanlığı Cennetayağı Mah. İstasyon Cad. No:9 10300 Edremit/BALIKESİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR