ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

İnhisari lisans verme ihalesi

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00540192
Şehir : Kayseri
Yayınlandığı Gazeteler

KAYSERİ HABER 38 31.01.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
13.02.2017 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Erciyes Üniv. İşletme Müdürlüğü İhale Salonu ( Tıp Fak. K Blok 1. Kat) Melikgazi  / KAYSERİ
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Pazarlık Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İnhisari Lisans Verme İhalesi İlanı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

İhale Konusu İşin Adı ve Niteliği: Fikri hakları Üniversitemizde olan 2014/13522 Başvuru Numaralı “Plazmalı Sterilizasyon Cihazı “ Faydalı Modeli için 17.11.2024 tarihine kadar İnhisari Lisans Verme ihalesi

Muhammen Bedeli ve Geçici teminatı: 2886 Sayılı kanunun 51. Maddesinin son paragrafına istinaden Muhammen bedel tespiti yapılmamıştır. Geçici teminat ( ve kesin teminat) alınmayacaktır.

İhale Süresi: Sözleşme Tarihinden İtibaren 17.11.2024 tarihine kadar.

İhale usulü: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 51/c maddeleri gereği pazarlık usulü ( İnhisari Lisans Verme) ihalesi

İhale Dokümanı Satış bedeli: 200 TL

İhale Tarihi ve Saati: 13 Şubat 2017 Pazartesi. Saat 10.00

İhalenin yapılacağı yer: Erciyes Üniv. İşletme Müdürlüğü İhale Salonu ( Tıp Fak. K Blok 1. Kat) Melikgazi / KAYSERİ

İHALEYE KATILMA ŞARTLARI

Fikri hakları Üniversitemizde olan 2014/13522 Başvuru Numaralı “Plazmalı Sterilizasyon Cihazı Faydalı Modeli için 17.11.2024 tarihine kadar İnhisari Lisans Verme ihalesi yapılacaktır.

İhale için teklifler yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilecektir.

İhale dokümanları Erciyes Üniversitesi, İşletme Müdürlüğü nde ( Tıp Fakültesi K Blok 1. Kat) Melikgazi / KAYSERİ adresinde görülebilir ve 200,00 TL ücret karşılığı satın alınabilir. İhale doküman bedeli Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Sağlık Dışı Gelirler Döner Sermaye İşletmesinin Saymanlık Veznesine veya Ziraat bankası Talas Şubesi İBAN NO: TR75 0001 0014 3968 3746 3850 01 Hesabına yatıracaktır.

İhaleye katılabilmek için ihale komisyonunca istenen belgeler:

1-Gerçek Kişiler için Noter tasdikli nüfus cüzdanı sureti vermek

2- Gerçek kişiler için Kanuni ikametgâh belgesi vermek

3- Türkiye'de tebligat için adres göstermek. ( Dilekçe ile yazılı ve imzalı beyan yeterlidir.)

4- Mali durum bildirimi ve belgelerini vermek (İlan tarihinden sonra alınmış Banka hesap durumu ve kredi notu, Mali Müşavir onaylı Ticari Bilançosu, / Bu maddedeki belgelerin varlığı ve içeriği olumlu kriter olarak değerlendirilecek, ancak eksikliği pazarlık ihalesinden eleme sebebi sayılmayacaktır. )

5- Ticaret ve sanayi odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek

a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre, ticaret ve sanayi odası veya esnaf sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge getirmek.

b) Tüzel kişi olması halinde; ticaret ve sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesinin aslını ya da noter tasdikli suretini getirmek.

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belgeyi, istekli şirket ise: Şirket ortaklarının hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birinin aslını ya da noter tasdikli suretini vermek

6- İmza beyannamesi veya imza sirküleri vermek:

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi vermek.

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri getirmek.

7- İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

8- İsteklilerin ortak girişimi olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir). Ayrıca grubun bütün ortakları İDARE ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalarlar.

9- İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak (dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir).

10- Şekli ve içeriği bu şartnamede belirtilen teklif mektubu. (teklif mektubu iç zarf içine konularak kapatılacaktır.).

İhale ilanında belirtilmeyen hususlarda şartnamelerdeki hükümler geçerlidir. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte tamamen serbesttir.

Sözleşme Esnasında İstenecek Diğer belgeler

11- Adli sicilden veya nüfusa kayıtlı olduğu yerdeki Cumhuriyet Savcılığından sabıka (trafik ve benzeri türde yüz kızartıcı olmayan hafif suçlar hariç- Gerçek Kişilerin kendisi için Tüzel Kişiliklerde ve ortak girişimde ortakların tümümünden kaydı olmadığına dair belge getirmek.

12- İhale ilan tarihinden sonra bağlı olduğu vergi dairesine vadesi geçmiş borcunun bulunmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneğini vermek.

13-İhale ilan tarihinden sonra SGKya vadesi geçmiş borcunun bulunmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneğini vermek.

İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR:

1- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun değişik 6. maddesinde yazılı kişiler,

2-"İhaleye katılma şartları" bölümünde bahsedilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeyenler, eksik teslim edenler (Bunların evraklarının tümü ve iç zarfı açılmaksızın kendilerine iade edilir ve ihale odasından çıkarılırlar),

3- Geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaları yasaklanmış olanlar, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. (Yasaklı olmasına rağmen yasaklı kişinin ihaleye girmesi ve üzerine ihale yapılmış olması halinde Sözleşme yapılmışsa sözleşmesi iptal edilir.)

4- İhaleye 06.10.1981 tarih ve 17480 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2531 sayılı “Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun” kapsamına giren şahıslar katılamazlar.

5-İsteklinin;

a) Gerçek kişi olması halinde kendisi veya kendisinin 1. Dereceye kadar yakın akrabalarının, kendileri ya da %10’dan fazla hisseye sahip oldukları ortaklıkları,

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişilik ve %10’dan fazla hisseye sahip olduğu ortaklıklarının idare ile yargıya intikal etmiş ihtilaflarının bulunması halinde ihaleye katılamazlar.

Yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte ihale şartnamesinin ekindeki örneğine uygun hazırlayacakları tekliflerini içeren iç zarfın da yer aldığı dış zarflarını kapatacak açma yeri imzalanacaktır.

Ön yüzüne “Erciyes Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi İhale Komisyonu Başkanlığına” ve Plazmalı Sterilizasyon Cihazı Faydalı Modeli için İnhisari Lisans İhalesi” yazılacaktır. Yine aynı zarfın üzerine isteklinin tebligat adresi ve ticari unvanı yazılı olacaktır.

Teklif mektubu ve diğer belgeleri içeren dış zarflar, 13 Şubat 2017 günü girilecek ihalenin saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Erciyes üniversitesi Döner Sermaye işletmesi(Tıp Fakültesi K Blok) Binasında İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilecektir.

İLAN OLUNUR. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR