Yazdır

KEÇİÖREN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HST.

İlaç ve serum alımı

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00496344
Şehir : Ankara / Keçiören
Semt-Mahalle : PINARBAŞI MAH. / UFUKTEPE
Yayınlandığı Gazeteler

ANAYURT 28.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
Niteliği, Türü, Miktarı : 100 Kalem İlaç ve Serum Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İhale Tarihi : 20.12.2016 09:00
İşin Yapılacağı Yer : Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi Ecza deposu
İhale Türü : Mal Alımı
İhale Kayıt No : 2016/502921
İhalenin Yapılacağı Yer : Pınarbaşı Mh. Sanatoryum Cd. Ardahan Sk. No:25 Keçiören/ANKARA
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

KEÇİÖREN EĞTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ-ANKARA SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

İlaç ve Serum Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/502921

1-İdarenin

a) Adresi

:

PINARBASI MAHALLESI SANATORYUM CADDESI ARDAHAN SOKAK 25 06380 KEÇİÖREN/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası

:

3123569000 - 3123569025

c) Elektronik Posta Adresi

:

ankaraeah13@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

100 Kalem İlaç ve Serum Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi Ecza deposu

c) Teslim tarihi

:

İşin süresi 365 takvim günüdür. Sözleşme imzalandıktan sonra hastane ihtiyacına binaen belli aralıklarda yazılı ve/veya fax ile yapılan siparişlerle sözleşme süresinin sonuna kadar teslimat yapılacaktır. Yüklenici, İdarenin yazılı ve/veya fax ile yapılan siparişini beklemeden sözleşmenin son gününde kalan malzemeleri teslim etmek zorundadır. Sipariş edilen mal 10 (on) gün içinde hastane eczane deposuna teslim edilecektir. Ancak bu süre 31.12.2017 tarihini geçmeyecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Pınarbaşı Mh. Sanatoryum Cd. Ardahan Sk. No:25 Keçiören/ANKARA

b) Tarihi ve saati

:

20.12.2016 - 09:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

Ecza depoları, Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ilaç/serum satmaya yetkili depo ruhsatını, imalatçı ise yerli ilaçlar için Sağlık Bakanlığı ruhsatı, ithal ilaçlar için ise Sağlık Bakanlığından alınmış ithal izin belgesi ihale dosyasında sunulacaktır. (İhaleye sadece ecza depoları, imalatçı ve ithalatçı firmalar katılacaktır.)
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Pınarbaşı Mah. Sanatoryum Cad. Ardahan Sok. no:25 Keçiören/ANKARA Satınalma İhale Birmi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Pınarbaşı Mh. Sanatoryum Cd. Ardahan Sk. No:25 Keçiören/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR