Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

İlaç mama ve enteral ürünler alımı ihale ilanı

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00495368
Şehir : Ankara / Altındağ
Yayınlandığı Gazeteler

SONSÖZ 28.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2016/487483
Niteliği, Türü, Miktarı
:
82 Kalem İlaç, Mama Ve Enteral Ürünler Alımı
İhale Tarihi
:
20.12.2016 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer
:
Babür Cad. No: 36 06080 Telsizler ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SBÜ ANKARA DR. SAMİ ULUS KADIN DOĞ. ÇOC. SAĞ. VE HAS. EĞT. VE ARAŞT. HASTANE SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

İlaç, Mama Ve Enteral Ürünler Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2016/487483

1-İdarenin

a) Adresi : Babür Cad. No:36 06080 Telsizler ALTINDAĞ/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası : ********** - **********

c) Elektronik Posta Adresi : samiulus@ttmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 82 Kalem İlaç, Mama Ve Enteral Ürünler Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri :SBÜ Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Deposu

c) Teslim tarihi :Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarih ile 15/12/2017 tarihi arasında Hastanenin ihtiyacı oranında yapacağı talepleri takip eden 15 gün içerisinde 31/12/2017 tarihine kadar peyder pey teslim edilecektir. Acil İlaç ve Serum talepleri 5 gün içerisinde teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Babür Cad. No: 36 06080 Telsizler ANKARA

b) Tarihi ve saati : 20.12.2016 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İhaleye teklif edilen ilaç veya serumların üretici veya ithalatçıları ile Ecza Depoları teklif verebilecektir. Üretici veya ithalatçı firmaların teklif ettikleri ürünün üreticisi veya ithalatçısı olduklarına dair belge. İstekliler ecza deposu ise ecza deposu olduklarına dair belge.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

Mama alımı ile ilgili olarak;İstekliler yürürlükteki mevzuat gereğince zorunlu olması durumunda teklif edecekleri ürünlerin Türkiye Cumhuriyeti İlaç ve Tıbbi Cihaz Bilgi Bankasına kayıtlı olduğu gösterir Barcode numaraları tekliflerinde belirtilecektir. Teklif edilen ürünler Sağlık Bakanlığınca onaylı olacaktır İstekliler teklif dosyalarında T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına üretici ve / veya ithalatçı firmaların ve bu firmaların adı altında bayiliklerinin kayıtlı olduğunu belgelendireceklerdir.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekliler teklif edecekleri ilaçların barkod numaralarını teklifleri ile birlikte ya da ayrı bir liste olarak sunacaklardır. Mamalarla ilgili olarak ise;İstekliler teklif ettikleri her malzeme kalemi için ihale saatinden önce Hastaneye numune teslim edeceklerdir. Numuneler, her kalem için ayrı ayrı paketlenecektir. Paketlerin üzerinde İhale Sıra No, ihale listesindeki adı, marka belirtilecektir. Numuneler, firmanın isminin yazılı olduğu poşet, torba v.b. içine koyulacaktır. Teslim edilen numuneler için numunelerin teslim edildiğine dair bir tutanağı veya formu iki nüsha halinde doldurup bir nüshasını ihale dosyasına koyacaklardır veya idareye teslim edeceklerdir. Numunelerin yukarıda belirtilen hususlara uygun olarak teslim edilmemesi durumunda numune verilmediği kabul edilecektir. İhale için verilecek olan sarf malzeme numuneleri yapılacak olan çalışmalarda kullanılacaktır. Kullanılmayan numuneler karar bildirim tarihinden itibaren 15 gün içerisinde hastane deposundan teslim alınacaktır. (Muayene ve Kabul Komisyonunca kontrol edilmek üzere idarede alıkonulan numuneler hariç.) Kullanılan ve/veya Karar Bildirim tarihinden itibaren 15 gün içerisinde teslim alınmayan numunelerle ilgili her hangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir. İstekliler teklif ettikleri malzemenin teknik şartnameye uygun olduğunu teklif mektubunda kabul ve taahhüt etmektedir. İhale komisyonu tarafından numune incelemesi sırasında tespit edilemeyen kusurlar muayene komisyonu tarafından tespit edilebilir, ihale komisyonunca yapılan numune incelemesi sonucu malzemenin satın alındığı gerekçesiyle istekliler bir hak talebinde bulunamaz.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı SBÜ Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Satınalma Bölümü adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hastane Satınalma Bölümü Babür Cad. No: 36 06080 Telsizler ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR