İSPARK İSTANBUL OTOPARK İŞLETMELERİ TİC. A.Ş.

İçme suyu alımı

Kurum Hakkında

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00453645
Şehir : İstanbul / Ümraniye
Yayınlandığı Gazeteler

DİRİLİŞ POSTASI 17.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2016/412404
Niteliği, Türü, Miktarı
:
130.000 Adet Damacana İçme Suyu 19 lt. (Polikarbon) 6.000 Koli Bardak İçme Suyu (180ml 1*60) 500 Adet Pet Su (0,33 lt) 500 Adet Cam Şişe Su (0,33 lt) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Tarihi
:
10.11.2016 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer
:
Alemdağ Cad. Yamanevler Mah. Karacabey Sok.No:4 İspark Haldun Alagaş Kat otoparkı Ümraniye / İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İÇME SUYU (2017 YILI ) ALIMI

İSPARK İSTANBUL OTOPARK İŞLETMELERİ TİCARET A.Ş.


İçme Suyu (2017 Yılı ) Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/412404

1-İdarenin

a) Adresi

:

Yamanevler Mah. Alemdağ Cad. Karacabey Sokak No: 4 Haldun Alagaş Kat Otoparkı ÜMRANİYE/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası

:

0216 635 00 00 - 0216 635 00 86

c) Elektronik Posta Adresi

:

ihale@ispark.com.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

130.000 Adet Damacana İçme Suyu 19 lt. (Polikarbon) 6.000 Koli Bardak İçme Suyu (180ml 1*60) 500 Adet Pet Su (0,33 lt) 500 Adet Cam Şişe Su (0,33 lt)

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

İspark A.Ş. Genel Müdürlüğü, Ek hizmet Birimleri ve Şirket bünyesinde işletilmekte olan İstanbul genelindeki lokasyonlar.

c) Teslim tarihi

:

Miktarları idare tarafından tespit edilen mallar, sözleşme süresince peyder pey aylık periyotlar halinde idarenin belirlediği yerlere teslim edilecektir. İhale konusu malların tamamı 31.12.2017 tarihine kadar teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Alemdağ Cad. Yamanevler Mah. Karacabey Sok.No:4 İspark Haldun Alagaş Kat otoparkı Ümraniye / İSTANBUL

b) Tarihi ve saati

:

10.11.2016 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

Sağlık Bakanlığı Kaynak Suyu İşletme Ruhsatı.

İstekliler üretici ise firmalarına ait Sağlık Bakanlığı kaynak suyu işletme ruhsatını; üretici değil ise üretici firmayla yapılmış ''yetkili satıcılık sözleşmesi'' ile üretici firmaya ait Sağlık Bakanlığı kaynak suyu işletme ruhsatını ibraz edeceklerdir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Bölge Hıfzısıhha Enstitüsü Müdürlüğünden alınan, Suyun dezenfeksiyonunun, "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik"e ve T.C. Sağlık Bakanlığı normlarına uygun yapıldığına dair belge ve/veya İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hıfzısıhha Enstitüsü Müdürlüğü ve/veya İSKİ'den alınan su raporu,

TS 266 "İnsani Tüketim Amaçlı Sular" başlıklı Türk standartlarına Uygunluk belgesini veya dengi uluslararası standarda uygunluğunu gösteren belgeyi sunacaklardır. İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin teklif edilen mala ilişkin söz konusu belgeyi sunması yeterli kabul edilecektir,

Su kaplarının polikarbon ambalajlı 19 litrelik şişe olduğuna dair "Gıda Yönetmeliği"ne ve "T.C. Sağlık Bakanlığı" normlarına uygun olduğuna dair belge.

Kapakların su ile etkileşmediğine ve insan sağlığına zarar vermeyen plastikten yapıldığına dair Uygunluk Belgesi,

Üretici firmanın, IBWA - International Bottled Water Association (Uluslararası Şişelenmiş İçme Suyu Birliği)'ne üye olduğuna dair belge,

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.İçme suyu ve maden suyu satışı konusunda gerçekleştirilen satış işlemleri

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İSPARK A.Ş. Ticaret Müdürlüğü - Yamanevler Mah.Karacabey Sk.No:4 İspark Haldun Alagaş Kat otoparkı Ümraniye / İSTANBUL adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Alemdağ Cad. Yamanevler Mah. Karacabey Sok.No:4 İspark Haldun Alagaş Kat otoparkı Ümraniye / İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR