Yazdır

SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Hırdavat malzemesi alım işi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00454057
Şehir : Adana / Seyhan
Yayınlandığı Gazeteler

ÇUKUROVA PRESS 18.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 09.11.2016 09:00
İhale Kayıt No : 2016/416580
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
Niteliği, Türü, Miktarı : 19 kalem hırdavat malzemesi vb. malzemelerin alımı 
İhale Türü : Mal Alımı
İhalenin Yapılacağı Yer : SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ ENCÜMEN SALONU
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE KULLANILMAK ÜZERE HIRDAVAT MALZEMESİ VB MALZEMELERİN ALIMI İŞİ

SEYHAN BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE KULLANILMAK ÜZERE HIRDAVAT MALZEMESİ VB MALZEMELERİN ALIMI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/416580

1-İdarenin

a) Adresi

:

DÖŞEME MAHALLESİ TURHAN CEMAL BERİKER BULVARI 89 SEYHAN SEYHAN/ADANA

b) Telefon ve faks numarası

:

3224324367 - 3224361832

c) Elektronik Posta Adresi

:

fenihale@seyhan.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

19 kalem hırdavat malzemesi vb. malzemelerin alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

İDARE’nin sorumluluk sahasındaki İDARE’nin depolarına uygun şartlarda nakledilmesi, indirilmesi, istiflenmesi ve teslim edilmesi işi

c) Teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 10 gün içerisinde, sözleşme kapsamındaki tüm iş kalemlerinden birer adedi İDARE’nin onayına sunulup İDARE’nin onayından geçirilmek zorundadır. İşin süresi 60 takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ ENCÜMEN SALONU

b) Tarihi ve saati

:

09.11.2016 - 09:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekliler teknik şartnamede teknik özellikleri belirtilen ürünlere esas olmak üzere teklif edeceği tanımlanmış olan her bir kalem malzemeden 1 adet istenilen niteliklere uygun, bitmiş şekilde numuneyi ihale gününden 1 iş günü öncesine kadar Temizlik İşleri Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. Teslim edilen numune Malzemeler ihale sonrasına kadar Temizlik İşleri Müdürlüğünde kalacaktır. İhale üzerinde kalan istekliye ait numuneler İdare tarafından muhafaza edilecek, haricindeki numuneler sözleşme sonrasında isteklilere geri iade edilecektir. Alıma esas numuneler kesinlikle kullanılmamış olacak, defolu ve hatalı olmayacaktır. Teslimat sonrası ürünün getirildiğine, görüldüğüne ve uygunluğuna dair belge alınacak ve teklif dosyasında sunulacaktır. Numuneyi teslim etmeyen veya fiziksel (görsel ve elle yapılacak) kontrol sonucunda teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygun olmayan numuneyi veren isteklilere uygunsuzluk belgesi verilecektir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Her türlü hırdavat malzemesi satışı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALE ŞUBESİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜD. İHALE ŞUBESİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR