Yazdır

DSİ 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - SAMSUN

Hidrometrik ekipman ve yazılımlarının satın alınması

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00493380
Şehir : Samsun
Yayınlandığı Gazeteler

DOĞRU VE TARAFSIZ HABER 25.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 20.12.2016 10:00
Niteliği, Türü, Miktarı : 19 Kalem Basınç sensörlü Göl gözlem istasyonu: Limnigraf, Modem, Enerji Kaynağı, Muhafaza Kutusu ve Koruma yapısı ve yazılımın temini, tüm nakliye, montaj, saha testleri, işletmeye alınması ile personel eğitimi kapsar. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Türü : Mal Alımı
İhalenin Yapılacağı Yer : DSİ 7. Bölge Müdürlüğü, (Altınkaya Salonu)Bahçelievler Mah. İstiklal Cad. No:138 İlkadım/SAMSUN
İhale Kayıt No : 2016/499935
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, PAZARLIK USULÜ
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

DSİ 7 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİDROMETRİK EKİPMANLARIN VE YAZILIMLARININ SATIN ALINMASI

DSİ 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

DSİ 7 Bölge Müdürlüğü Hidrometrik Ekipmanların ve Yazılımlarının Satın Alınması alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/499935

1-İdarenin

a) Adresi

:

Bahçelievler Mah. İstiklal Cad. No:138, 55070 İLKADIM/SAMSUN

b) Telefon ve faks numarası

:

362 2307900 - 362 2340387

c) Elektronik Posta Adresi

:

dsi7@dsi.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

19 Kalem Basınç sensörlü Göl gözlem istasyonu: Limnigraf, Modem, Enerji Kaynağı, Muhafaza Kutusu ve Koruma yapısı ve yazılımın temini, tüm nakliye, montaj, saha testleri, işletmeye alınması ile personel eğitimi kapsar. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

Teknik şartnamede belirtilen yerler.

c) Teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalanma tarihinden itibaren; Malzemeleri oluşturan unsurların tamamı orijinal paketlerinde “DSİ 7. Bölge Müdürlüğü Makina İmalat ve Donatım Şube Müdürlüğü Ambarları Atakum /Samsun” adresine, Türkçe ve İngilizce kurulum, kullanma-bakım katalogları, yazılım CD'leri ile gerekli tüm bağlantı elemanları ve ara yüz donanımlarını DSİ 7. Bölge Müdürlüğü İşletme ve Bakım Şube Müdürlüğüne 3’er takım olarak yüklenici tarafından sözleşme imzalanma tarihinden itibaren 90 takvim günü içerisinde, alım konusu malların tamamını bir defada teslim edecek ve 180 takvim gününde ise montaj işlemleri gerçekleştirilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

DSİ 7. Bölge Müdürlüğü, (Altınkaya Salonu)Bahçelievler Mah. İstiklal Cad. No:138 İlkadım/SAMSUN

b) Tarihi ve saati

:

20.12.2016 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını teklifleri ekinde vereceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Özel Teknik Şartnamesinin 14. maddesinde belirtilen Garanti, Servis, Bakım ve Onarım şartları.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Borulu sistem, kanal, akarsu, gölet ve barajlarda seviye ve akışı ölçme değerlendirmede kullanılan ölçü aletleri satışı ve montajı, Online web tabanlı seviye sistemleri, kontrolü ve donanım otomasyonu işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı DSİ 7. Bölge Müdürlüğü, İşletme ve Şube Müdürlüğü Bahçelievler Mah. İstiklal Cad. No:138 İlkadım/SAMSUN adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSİ 7. Bölge Müdürlüğü, (Evrak Kayıt Servisi)Bahçelievler Mah. İstiklal Cad. No:138 İlkadım/SAMSUN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR