Yazdır

KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Hazır beton alım ihalesi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00494756
Şehir : Konya
Yayınlandığı Gazeteler

ANADOLU MANŞET 28.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 13.12.2016 10:00
Niteliği, Türü, Miktarı : 1.600- m3 Santral Altı Teslim Hazır Beton, 300-m3 Mikserle Teslim Hazır Beton, 600-M3 Beton Pompası ve Mikserle Teslim Hazır Beton Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Türü : Mal Alımı
İhale Kayıt No : 2016/508713
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İhalenin Yapılacağı Yer : Karatay Belediye Başkanlığı - Encümen Salonu - 1.Kat
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

HAZIR BETON SATIN ALINACAKTIR

KARATAY BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Hazır Beton alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/508713

1-İdarenin

a) Adresi

:

Akçeşme Mah. Garaj Cad. No:5 42020 Karatay/KONYA

b) Telefon ve faks numarası

:

332 350 13 13 - 332 350 48 25

c) Elektronik Posta Adresi

:

ihale@karatay.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

1.600- m3 Santral Altı Teslim Hazır Beton, 300-m3 Mikserle Teslim Hazır Beton, 600-M3 Beton Pompası ve Mikserle Teslim Hazır Beton
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Alınacak 1600 m³ hazır betonu, idarenin araçlarına (Transmiksere) santral altı teslim edecek, 300 m³ hazır beton yükleniciye ait mikserle idarenin göstereceği Karatay Belediyesi ilçe sınırları içinde ihtiyaç oluşması durumunda muhtelif çalışma alanlarına teslim edilecektir, 600 m³ hazır beton beton pompası, mikserle atılması ve betonun mastarının yapılması yükleniciye ait olup, mikserle idarenin göstereceği Karatay Belediyesi ilçe sınırları içinde ihtiyaç oluşması durumunda muhtelif çalışma alanlarına serilmesi.

c) Teslim tarihi

:

İşe başlamayı müteakip 360 (Üçyüzaltmış) takvim günü içerisinde tamamı teslim edilecektir. Teslimat partiler halinde yapılacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Karatay Belediye Başkanlığı - Encümen Salonu - 1.Kat

b) Tarihi ve saati

:

13.12.2016 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Karatay Belediye Başkanlığı - Plan ve Proje Müdürlüğü - 5.Kat adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karatay Belediye Başkanlığı - Yazı İşleri Müdürlüğü - 1.Kat adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR