Yazdır

AYDIN E TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU

Hayvansal gıda alım işi ihalesi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00494592
İlan tarihi : 25.11.2016
Şehir : Aydın / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

SES 25.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhalenin Yapılacağı Yer : AYDIN AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU OSMAN YOZGATLI MAH.ATATÜRK BULVARI NO:180/A TELLİDEDE MEVKİ AYDIN
Niteliği, Türü, Miktarı : 1 Kalem Yiyecek maddesi Kemiksiz dana Eti alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Türü : Mal Alımı
İhale Kayıt No : 2016/504644
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İhale Tarihi : 20.12.2016 10:00
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

İHALE İLANI

ET SATIN ALINACAKTIRAYDIN E TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ ADALET BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

Kemiksiz Dana Eti alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/504644

1-İdarenin

a) Adresi

:

OSMAN YOZGATLI MAHALLESI ATATÜRK BULVARI TELLIDEDE MEVKI 180 09100 TELLİDEDE AYDIN MERKEZ/AYDIN

b) Telefon ve faks numarası

:

2562261774 - 2562261772

c) Elektronik Posta Adresi

:

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

1 Kalem Yiyecek maddesi Kemiksiz dana Eti alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Aydın E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumumuz mutfağı

c) Teslim tarihi

:

. Kurumumuzun ihtiyacı olan 1 Kalem Kemiksiz dana eti alımı 2017 yılı içerisinde peyder pey olmak üzere 365 günlük süre içerisinde alınacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

AYDIN AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU OSMAN YOZGATLI MAH.ATATÜRK BULVARI NO:180/A TELLİDEDE MEVKİ AYDIN

b) Tarihi ve saati

:

20.12.2016 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı DEFTERDARLIK MUHASEBE MÜDÜRLÜKLERİ İLE MAL MÜDÜRLÜKLERİNE YATIRILAN DEKONT KARŞILIĞI AYDIN E TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMUMUZDAN adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar AYDIN AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU OSMAN YOZGATLI MAH.ATATÜRK BULVARI NO:180/A TELLİDEDE MEVKİ AYDIN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:

Kemiksiz Dana etinin özelliğinden dolayı Kurumumuza Frigo firik araçlarla teslim edilecektir. Frigofrig araç kendine ait ise ruhsatın aslı veya noter tasdikli sureti veya ihaleden önce kurumumuzca aslı idaremizce görülmüştür ibareli suretini, sözleşmeli araç ise taraflarca noterde yapılmış sözleşme aslı veya noter tasdikli suretini veya ihaleden önce Kurumumuzca Aslı idaremizce görülmüştür ibareli suretini teklif zarfı ile birlikte sunmaları gerekir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR