SAKARYA GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Havuz Suyu Kimyasalı Alınacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2017/301205
Niteliği, Türü, Miktarı
:
1000 Kg Toz Klor, 5000 Kg PH Düşürücü Toz ve 500 Kg Yosun Önleyici Kimyasal Mal Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Tarihi
:
29.06.2017 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer
:
Sakarya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü A.Alanı Mah. M. Akif Ersoy Cad. 541. Sokak No. 10 Serdivan SAKARYA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

HAVUZ SUYU KİMYASALI ALIMI

GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ -SAKARYA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜHavuz Suyu Kimyasalı Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/301205

1-İdarenin
a) Adresi : A.Alanı Mah. M.Akif Ersoy Cad. 541. Sok. No: 10 Serdivan/SAKARYA
b) Telefon ve faks numarası : 2642110460 - 2642110458-Dahili 122
c) Elektronik Posta Adresi : sakarya@gsb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1000 Kg Toz Klor, 5000 Kg PH Düşürücü Toz ve 500 Kg Yosun Önleyici Kimyasal Mal Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Sakarya Olimpik Yüzme Havuzu (Kentpark içi)
c) Teslim tarihi : Malın/İşin teslim süresi 20 takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Sakarya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü A.Alanı Mah. M. Akif Ersoy Cad. 541. Sokak No. 10 Serdivan SAKARYA
b) Tarihi ve saati : 29.06.2017 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
1-Kimyasalların (Toz klor, yosun önleyici, ph düşürücü) T.C Sağlık Bakanlığı İzin Belgesi taşıması gerekmektedir. Bakanlık izinleri teklif ile birlikte teslim edilecektir.
2-Yüzme havuzlarında kullanılacak kimyasal maddelerin üretici firma tarafından hazırlanan ve onaylanan “Teknik Ürün Bülteni” ve “Ürün Güvenlik Bilgi Formu” belgeleri bulunmalıdır. Bu evraklar, teklif ile birlikte teslim edilmelidir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 5 (yüzde beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Sakarya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü İdari İşler, İhale Şube Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sakarya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü İdari İşler-İhale Şube Müdürlüğü Arabacıalanı Mah. M. Akif Ersoy Cad. 541. Sokak No. 10 Serdivan SAKARYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR