Yazdır

İZMİR TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HST.

Hasta yatakları (anti dekubit) alımı ihalesi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00451559
Şehir : İzmir / Konak
Yayınlandığı Gazeteler

İLKSES 17.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
EGE TELGRAF 17.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 26.10.2016 10:00
Niteliği, Türü, Miktarı : HASTA YATAKLARI (ANTİ DEKUBİT) ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Türü : Mal Alımı
İhale Alt Birimi : İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi
İhalenin Yapılacağı Yer : Hastanemiz İhale Salonu
İhale Kayıt No : 2016/412401
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

HASTA YATAKLARI (ANTİ DEKUBİT) ALIMI
İZMİR TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

HASTA YATAKLARI (ANTİ DEKUBİT) ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/412401

1-İdarenin

a) Adresi

:

Güney Mah.1140/1 Sok.No:1 35100 YENİŞEHİR KONAK/İZMİR

b) Telefon ve faks numarası

:

2324696969 - 2324572346

c) Elektronik Posta Adresi

:

khb35k.tepeciksatin@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

HASTA YATAKLARI (ANTİ DEKUBİT) ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Hastanemiz Ayniyat Tüketim Ambarı

c) Teslim tarihleri

:

Sözleşme imzalandıktan sonra 60 gündür. İhale kararının onaylanıp sözleşme yapılmasına müteakip yüklenici firma ilgili depodan depo görevlilerinin belirleyeceği miktarda siparişi alarak 10 (on) gün içerisinde ilk teslimatı yapacaktır.İlk teslimatta ayrıca sipariş verilmeyecek olup tüm sorumluluk yüklenici firmaya aittir.(ilk teslimattan sonra peyderpey alınacak mallar ilgili ambarın siparişinden itibaren en geç 5(beş) gün içerisinde teslim edilecektir.YÜKLENİCİ, MALZEME FATURALARININ 1 ASIL 2 SURET OLARAK DÜZENLEYECEKTİR.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Hastanemiz İhale Salonu

b) Tarihi ve saati

:

26.10.2016 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İSTEKLİ TEKLİF ETTİĞİ ÜRÜNLERE AİT KATALOG,BROŞÜR VE BENZERİ DÖKÜMANLARI TEKLİF İLE BİRLİKTE SUNMALIDIR.İSTEKLİLER TEKLİF ETTİKLERİ ÜRÜNLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP VERMELİDİRLER.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satınalma Servisi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satınalma Servisi 1145/8 Sokak Halkapınar Mah. No:20 K:5 Gıda Çarşısı Konak İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR