Yazdır

KOCASİNAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Giyim ve giyim eşyası satın alınacaktır

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00454672
Şehir : Kayseri / Kocasinan
Yayınlandığı Gazeteler

KAYSERİ HABER 38 18.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 10.11.2016 10:30
Niteliği, Türü, Miktarı : -KIŞLIK İŞ ELBİSESİ (MONT,PANTOLON) 900 ADET -SWEATSHİRT 900 ADET -BERE 900 ADET -ELEKTRİKÇİ AYAKKABISI 25 ÇİFT - KOMPOZİT BURUN KEVLAR TABAN KORUYUCU BOT 779 ÇİFT -ASFALT AYAKKABISI 46 ÇİFT  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Türü : Mal Alımı
İhalenin Yapılacağı Yer : Kocasinan Belediyesi İhale Salonu
İhale Kayıt No : 2016/422080
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

GİYİM VE GİYİM EŞYASI SATIN ALINACAKTIR

KOCASİNAN BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

BELEDİYEMİZ İŞÇİ PERSONELİNE KIŞLIK İŞÇİ ELBİSESİ VE AYAKKABI ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/422080

1-İdarenin

a) Adresi

:

GEVHERNESIBE MAHALLESI TEKIN SOKAK 10 38010 KOCASİNAN/KAYSERİ

b) Telefon ve faks numarası

:

3522227000 - 3522223932

c) Elektronik Posta Adresi

:

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

-KIŞLIK İŞ ELBİSESİ (MONT,PANTOLON) 900 ADET -SWEATSHİRT 900 ADET -BERE 900 ADET -ELEKTRİKÇİ AYAKKABISI 25 ÇİFT - KOMPOZİT BURUN KEVLAR TABAN KORUYUCU BOT 779 ÇİFT -ASFALT AYAKKABISI 46 ÇİFT
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

KOCASİNAN BELEDİYESİ ATÖLYE TESİSLERİ

c) Teslim tarihi

:

Mallar sözleşmeden sonra 30(otuz) gün içerisinde teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Kocasinan Belediyesi İhale Salonu

b) Tarihi ve saati

:

10.11.2016 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Ayakkabı ve elbiselerden ihaleye girecek firmalar ihale esnasında veya ihaleden önce birer numune idareye bırakılacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kocasinan Belediyesi İhale Komisyon kalemi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kocasinan Belediyesi İhale Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR