Yazdır

BAHÇESARAY HAKKIBEY İMKB YATILI BÖLGE ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

Giyim malzemesi alımı

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00500620
İlan tarihi : 02.12.2016
Şehir : Van / Bahçesaray
Yayınlandığı Gazeteler

BAHÇESARAY SESİ 05.12.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
Niteliği, Türü, Miktarı : GİYİM ALIMI
İhale Tarihi : 12.12.2016 16:00
İhale Türü : Mal Alımı
İhale Kayıt No : 2016/530746
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İhalenin Yapılacağı Yer : Hakkıbey Borsa İstanbul Erkek Yatılı Bölge Ortaokulu Öğretmenler Odası
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

İHALE İLANI

HAKKIBEY BORSA İSTANBUL ERKEK YATILI BÖLGE ORTAOKULU

GİYİM alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21F maddesine göre Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası

:2016/530746

1-İdarenin

a) Adresi

: Hakkıbey Mah. Küme Evleri11 - BAHÇESARAY / VAN

b) Telefon ve faks numarası

:

c) Elektronik posta adresi

:748375@meb.k.12.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

: Hakkıbey Borsa İstanbul Erkek Yatılı Bölge Ortaokulu

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:GİYİM ALIMI

b) Teslim [yeri]

:Hakkıbey Borsa İstanbul Erkek Yatılı Bölge Ortaokulu

c) Teslim [tarihi]

:Sözleşmenin imzalanmasının ardından mallar tek seferde teslim edilecektir.

3-İhalenin

a) Yapılacağı yer

: Hakkıbey Borsa İstanbul Erkek Yatılı Bölge Ortaokulu Öğretmenler Odası

b) Tarihi ve saati

:12.12.2016 16:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde,ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Bu Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, sekli ve içeriği Mal Alimi İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,

ğ) Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi,

h) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 İstenmemektedir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1 İstenmemektedir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif [sadece fiyat esasına göre] belirlenecektir.

6-[İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TÜRK LİRASI karşılığı Hakkıbey Borsa İstanbul Erkek Yatılı Bölge Ortaokulu’ndan satın alınabilir.1

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8-Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hakkıbey Borsa İstanbul Erkek Yatılı Bölge Ortaokulu adresine elden teslim edilecektir.

9-İstekliler tekliflerini, [mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.]

10-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 20 takvim günüdür.

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR