KONYA/EREĞLİ T TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MD.

Gıda ürünleri satın alma işi ihale ilanı

Kurum Hakkında

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00449566
Şehir : Konya / Ereğli
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ EREĞLİ 18.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2016/412155
Niteliği, Türü, Miktarı
:
KURU GIDALAR, BAHARATLAR, KAHVALTILIKLAR VE SÜT ÜRÜNLERİNDEN OLUŞAN 56 KALEM MUHTELİF GIDA MADDELERİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dökümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Tarihi
:
17.11.2016 14:30
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

EREĞLİ (KONYA) T TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ

56 KALEM MUHTELİF GIDA MADDELERİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası

: 2016/412155

1-İdarenin

a) Adresi

: Toros Mah. Yurt Cad. 17/1 Ereğli/Konya

b) Telefon ve faks numarası

: 0 332 713 16 08 Faks: 0 332 712 62 07

c) Elektronik posta adresi

: konya.eregli.btcik@adalet.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

: KURU GIDALAR, BAHARATLAR,

KAHVALTILIKLAR VE SÜT ÜRÜNLERİNDEN

OLUŞAN 56 KALEM MUHTELİF GIDA

MADDELERİ

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dökümanı

içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

: EREĞLİ (KONYA) T TİPİ KAPALI VE AÇIK

CEZA İNFAZ KURUMU AMBAR DEPOLARI

c) Teslim tarihi

: İhale konusu işe 01.01.2017 tarihinde başlanacak olup 31.12.2017 tarihine kadar alım yapılacaktır. Malların teslimi idarenin talebine göre peyder pey yapılacaktır. Mallar 09:00-15:00 saatleri arasında teslim edilecek, firma temsilcisi mal tesliminde hazır bulunacaktır.

3-İhalenin

a) Yapılacağı yer

: TOROS MAH. YURT CAD. 17/1 EREĞLİ/KONYA

b) Tarihi ve saati

: 17.11.2016 – 14:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılmaz.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 Türk Lirası karşılığı doküman bedeli Defterdarlık muhasebe müdürlükleri veya bağlı saymanlıklara yatırıldıktan sonra Ereğli (Konya) T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Ambar Birimi adresinden satın alınabilir.1

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ereğli (Konya) T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Ambar Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9-İstekliler tekliflerini, mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR