KONYA BEYHEKİM DEVLET HASTANESİ

Gıda ürünleri satın alınacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00715682
Şehir : Konya / Meram
Yayınlandığı Gazeteler

PUSULA 07.12.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2017/633687
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
9 KISIM YİYECEK MALZEME ALIMI (Sebze, Meyve, Süt ve Süt ürünleri, Dondurulmuş Gıdalar, Yumurta, Tavuk eti ve ürünleri, Dana Karaciğer, Su, Ekmek ve Ekmek ürünleri ve Dondurulmuş Balıktan oluşan Yiyecek malzemeleri) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Beyhekim Devlet Hastanesi Mutfak Deposu
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
02.01.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Beyhekim Devlet Hastanesi Beyhekim Mh. Turgut Özal Cd. No 14/A Selçuklu KONYA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

9 KISIM MUTFAK YİYECEK MALZEME

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KONYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BEYHEKİM DEVLET HASTANESİ YÖNETİCİLİĞİ

9 KISIM MUTFAK YİYECEK MALZEME alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/633687

1-İdarenin
a) Adresi : BEYHEKİM MAH. TURGUT ÖZAL CAD. 14 42060 YAZIR SELÇUKLU/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 3322631230 - 3322631246
c) Elektronik Posta Adresi : beyhekimdh@konyabeyhekimdh.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 9 KISIM YİYECEK MALZEME ALIMI (Sebze, Meyve, Süt ve Süt ürünleri, Dondurulmuş Gıdalar, Yumurta, Tavuk eti ve ürünleri, Dana Karaciğer, Su, Ekmek ve Ekmek ürünleri ve Dondurulmuş Balıktan oluşan Yiyecek malzemeleri)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Beyhekim Devlet Hastanesi Mutfak Deposu
c) Teslim tarihi : Hastanemiz Mutfak Deposundan yapılacak tüm kısımlar için siparişler İdarenin yazı ile, faks ile, Mail ve Ekap üzerinden yapacakları siparişlerin Hastanemiz Mutfak depo/depolarına çekilen sipariş kadarını teslim edilecektir. Yüklenici kendisine günlük olarak tebliğ edilen miktarlardaki malı en geç ertesi gün saat 10:00 (on'a kadar ( Saat 08:30 ile 10:00 arası olmak üzere) sağlık tesisi Mutfak gıda deposuna teslim edilerek muayeneye arz etmiş olacaktır. TESLİM ALINAN ÜRÜNLER SON KULLANMA TARİHİ İÇERİSİNDE BOZULURSA YÜKLENİCİ TARAFINDAN YENİ ÜRÜNLERLE DEĞİŞTİRİLECEKTİR.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Beyhekim Devlet Hastanesi Beyhekim Mh. Turgut Özal Cd. No 14/A Selçuklu KONYA
b) Tarihi ve saati : 02.01.2018 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Üretici firma İşletme Onay veya İşletme Kayıt Belgesine sahip olacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
1- Teklif edilecek olan tüm ürünler için Gıda üretim sertifikası veya Gıda sicil sertifikası ihale dosyasında verilecektir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1-Teklif edilen tüm ürünlere ait numuneler İhale tarihi itibari ile Hastanemiz Mutfak deposuna teslim edilecektir. Teklif edilen tüm ürünlerin markalarını belirten liste düzenlenerek verilecektir.
2- Numuneler açılmamış, orijinal ambalajında olacaktır.
3- İstekliler teklif ettikleri ürünlerin marka, model, menşei vb. bilgilerini tekliflerinde belirteceklerdir. İstekliler, teklif ettikleri ürünler hakkında ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı katalog, prospektüs, fotoğraf vb. tanıtım materyallerini ve varsa referans listelerini tekliflerine ekleyeceklerdir.
4- İstekliler, Teklif ettikleri ürünlere ait teknik şartnameye uygunluk belgelerini teklif dosyasına konulacaktır.
5- Numune teslim edilmeyen kalemler için teklif değerlendirme dışı bırakılacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı BEYHEKİM DEVLET HASTANESİ YÖNETİCİLİĞİ İHALE BİRİMİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Beyhekim Devlet Hastanesi İhale Odası adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR