ANTALYA 3. PİYADE EĞİTİM TUGAY KOMUTANLIĞI

Gıda ürünleri satın alınacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00453336
Şehir : Antalya / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

ANTALYA KÖRFEZ 18.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2016/409075
Niteliği, Türü, Miktarı
:
4 KISIM MAL ALIMI KISIM: 36 KALEM SEBZE VE MEYVE KISIM: 22.000 KG. EKMEK ALIMI KISIM:3.500 KG. YOĞURT ALIMI KISIM: 30.000 ADET YUMURTA
İşin Yapılacağı Yer
:
Antalya Hava Meydan Komutanlığı Malzeme Bölük Komutanlığı Yiyecek Deposu /ANTALYA
İhale Tarihi
:
09.11.2016 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer
:
Garnizon İhale Komisyon Başkanlığı İhale Salonu (Merkez K.lığı yanı) / ANTALYA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI

ANTALYA GARNİZON İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI

4 KISIM, 39 KALEM SEBZE VE MEYVE, EKMEK, YOĞURT VE YUMURTA ALIMI İşi

açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası

: 2016/409075

1-İdarenin

a) Adresi

: Hava Meydan Komutanlığı / Antalya

b) Telefon ve Faks Numarası

: Tlf.: 0 242 330 32 50 Fax : 0 242 330 32 54

2-İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı

: 4 KISIM MAL ALIMI

  1. KISIM: 36 KALEM SEBZE VE MEYVE
  2. KISIM: 22.000 KG. EKMEK ALIMI
  3. KISIM:3.500 KG. YOĞURT ALIMI
  4. KISIM: 30.000 ADET YUMURTA

b) Teslim Yeri

: Antalya Hava Meydan Komutanlığı Malzeme Bölük Komutanlığı Yiyecek Deposu /ANTALYA

c) Teslim Tarihi

: İhale konusu mallar sözleşmenin taraflarca imzalandığı tarihten itibaren günlük ve haftalık ihtiyaçlar nispetinde Malzeme Bölük Komutanlığı Yiyecek Deposuna teslim edilecektir. Sözleşmenin süresi, ise başlama tarihinden itibaren 450 takvim günüdür.

3-İhalenin

a) Yapılacağı Yer

: Garnizon İhale Komisyon Başkanlığı İhale Salonu

(Merkez K.lığı yanı) / ANTALYA

b) Tarihi ve Saati

: 09 Kasım 2016 Çarşamba Günü Saat: 11:00’da

4. İhale dokümanının görülmesi ve temini:

4.1. İhaleye dökümanı aşağıda belirtilen adreste ve EKAP üzerinden (teknik şartnamenin yayımlanmaması halinde teknik şartname hariç) bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, idarece onaylı ihale dökümanı satın alması veya EKAP üzerinden e- imza kullanarak indirmesi zorunludur.

a) İhale dokümanının görülebileceği yer: Antalya Garnizonu İhale Komisyon Başkanlığı Kışla Mah. Cumhuriyet Cad. 23. Sokak – Muratpaşa / ANTALYA

b) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

c) İhale dokümanının satın alınacağı yer: Antalya Garnizonu İhale Komisyon Başkanlığı Kışla Mah. Cumhuriyet Cad. 23. Sokak – Muratpaşa / ANTALYA

ç) İhale doküman satış bedeli( varsa vergi dâhil) : 25 TRY ( Yirmibeş Türk Lirası )

7. İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri:

7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

1.Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından ya da esnaf sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

2.Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi.

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar.

e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

f) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

ğ) Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi.

h) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge.

7.2 İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

7.2.1. İş ortaklığın her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a), (b) ve bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığın tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

7.7. Belgelerin sunuluş şekli:

7.7.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “Aslının Aynıdır“ şeklinde onaylayarak isteklilere verilen Ticaret Sicil Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir.

7.7.2. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile ibraz edilenin aynıdır veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

7.7.3. istekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından ‘’Aslı İdare Tarafından Görülmüştür’’ veya bu anlama gelecek bir şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

8.1. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir.

16.1. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

17.1. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

24.1. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YÜZYİRMİ) takvim günüdür.

26.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

26.3 Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 07.04.2017 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

28.2. Teminat mektupları dışındaki teminatların T.C. Maliye Bakanlığına bağlı Defterdarlık, Mal Müdürlüğü, Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

35.1 Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR