ÇORUM İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

Gıda ürünleri satın alımı ihalesi

Kurum Hakkında

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00496221
Şehir : Çorum / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

ÇORUM HABER 28.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2016/481623
Niteliği, Türü, Miktarı
:
1 KISIM BAKLİYAT YAĞ SALÇA,YOĞURT ALIMI(29 Kalem) 2 KISIM TATLI ( 4 Kalem) 3 KISIM EKMEK ALIM I(2 Kalem) 4 KISITEMİZLİK MADDESİ (19 Kalem) 5 KISIM SEBZE VE MEYVE ALIMI (51 Kalem) 6 KISIM BALIK ETİ ALIM(3 Kalem ) 7 KISIM ET GURUBU ( 5 Kalem) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Yemekhanesi-Çorum
İhale Tarihi
:
20.12.2016 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer
:
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Toplantı Salonu -ÇORUM
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İL MÜDÜRLÜĞÜ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

YEMEKHANEYE MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/481623

1-İdarenin

a) Adresi

:

İL GIDA TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ-ÇORUM ÇEPNI MAHALLESI HIDIRLIK CADDESI No:147 19030 ÇEPNİ MH. HIDIRLIK ÇORUM MERKEZ/ÇORUM

b) Telefon ve faks numarası

:

********** - **********

c) Elektronik Posta Adresi

:

corum@tarim.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

1 KISIM BAKLİYAT YAĞ SALÇA,YOĞURT ALIMI(29 Kalem) 2 KISIM TATLI ( 4 Kalem) 3 KISIM EKMEK ALIM I(2 Kalem) 4 KISITEMİZLİK MADDESİ (19 Kalem) 5 KISIM SEBZE VE MEYVE ALIMI (51 Kalem) 6 KISIM BALIK ETİ ALIM(3 Kalem ) 7 KISIM ET GURUBU ( 5 Kalem)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Yemekhanesi-Çorum

c) Teslim tarihi

:

Sözleşme imzalandıktan sonra 01.01.2018 tarihine kadar 1 günlük siparişler halinde ihtiyaca göre İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Yemekhanesine /Çorum teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Toplantı Salonu -ÇORUM

b) Tarihi ve saati

:

20.12.2016 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

Onay Belgesi veya İşletme Kayıt Belgesi ( Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığından alınmış)

Çalışan Personel Hijyen Eğitimi Belgesi

(Gıda işletmelerinde Yerel, Marjinal ve Sınırlı Faaliyetlerin Düzenlenmesine Dair Tebliğine göre 7. maddesinin 2. fıkrasına göre et ve et ürünleri haftalık 2500 kg geçmez ise Kayıt Belgesi, 2500 kg geçerse Onay Belgesi i almış olmalı)


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Satınalma Birimi -ÇORUM adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Satınalma Birimi -ÇORUM adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR