POLATLI DUATEPE DEVLET HASTANESİ

Gıda ürünleri satın alımı ihale ilanı

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00497039
Şehir : Ankara / Polatlı
Yayınlandığı Gazeteler

POLATLI POSTASI 05.12.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2016/516420
Niteliği, Türü, Miktarı
:
99 Kalem Gıda Alımı (Sebze, Meyve, Kuru Gıda, Ekmek, Yufka, Kadayıf, Yumurta, Süt ve Süt Ürünleri) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Polatlı ilçe Devlet Hastanesi Depolar
İhale Tarihi
:
22.12.2016 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer
:
Polatlı İlçe Devlet Hastanesi 2. Kat Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

İlan Süresi

:

21

Yasal Kapsam

:

13 b/3

İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet

:

3. adım 213.072,00 - 1.627.445,00

Ortak Alım

:

Hayır


POLATLI DEVLET HASTANESİ - SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

99 Kalem Gıda Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/516420

1-İdarenin

a) Adresi

:

Ankara-Eskişehir Kara Yolu Üzeri İstiklal Mah. Abdülaziz Cad. No:2 06900 POLATLI/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası

:

********** - **********

c) Elektronik Posta Adresi

:

pddhsatinalma@gmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

99 Kalem Gıda Alımı (Sebze, Meyve, Kuru Gıda, Ekmek, Yufka, Kadayıf, Yumurta, Süt ve Süt Ürünleri)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Polatlı ilçe Devlet Hastanesi Depolar

c) Teslim tarihleri

:

1. 2. 3. .......+ 40. 45. 87. 88. 89. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. ihale kalemleri için siparişler, sözleşme imzalanmasına müteakip hastanenin ihtiyacına göre her gün veya haftalık olarak, diğer ihale kalemleri için siparişler, sözleşme imzalanmasına müteakip hastanenin ihtiyacına göre aylık olarak idare tarafından sipariş yazısının çekilmesinden sonra 7 (yedi) iş günü içinde teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Polatlı İlçe Devlet Hastanesi 2. Kat Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati

:

22.12.2016 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1) 41. 42. 43. .....+ 99. ihale kalemleri için teklif veren istekliye ait "İşletme Kayıt Belgesi" ve teklif edilen ürüne ilişkin faaliyet gösteren onaya tabi gıda işletmeleri adına düzenlenen T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınan "İşletme Kayıt Belgesi" teklif dosyasında sunulacaktır.

2) İstekliler, teklif ettikleri 89. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. ihale kalemleri için üretici firmanın T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından almış olduğu "İşletme Onay Belgesini" teklif dosyasında sunacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İhtiyaç listesindeki 41. 42. 43. 44. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. ihale kalemleri numune üzerinden değerlendirilecektir. İstekliler, teklif ettikleri ürünlere ait numuneleri komisyondaki uzman kişilere tutanak karşılığında teklifleri ile birlikte teslim edecektir. Numune teslim tutanağında teklif edilen ürünlerin markaları belirtilecektir. Numune getirilmeyen ihale kalemleri için firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Polatlı İlçe Devlet Hastanesi 1. Kat Satınalma Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Polatlı İlçe Devlet Hastanesi 1. Kat Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR