Yazdır

MALATYA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Gıda ürünleri alımı ihalesi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00495212
Şehir : Malatya
Yayınlandığı Gazeteler

MALATYASÖZ 28.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhalenin Yapılacağı Yer : Malatya Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü; İstasyon Cad. No : 16 Yeşilyurt - MALATYA
İhale Tarihi : 14.12.2016 11:00
Niteliği, Türü, Miktarı : Malatya Emniyet Müdürlüğü Özel Hareket Şube Müdürlüğü Personeline 69 ( altmışdokuz ) kalem Yiyecek Malzemesi ( kuru gıda, Et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, ekmek, sebze ve meyve ) alımı yapılacaktır. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Türü : Mal Alımı
İhale Kayıt No : 2016/510072
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

MALATYA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yiyecek Malzemeleri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/510072

1-İdarenin

a) Adresi

:

İnönü Mah. İstasyon Cad. No:16 44100 MERKEZ YEŞİLYURT/MALATYA

b) Telefon ve faks numarası

:

4222125500 - 4222125516

c) Elektronik Posta Adresi

:

malatyalojistik@egm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Malatya Emniyet Müdürlüğü Özel Hareket Şube Müdürlüğü Personeline 69 ( altmışdokuz ) kalem Yiyecek Malzemesi ( kuru gıda, Et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, ekmek, sebze ve meyve ) alımı yapılacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Malatya Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü Hizmet Binasında bulunan mutfak birimine; idarenin istediğii şekilde mal ve malzemeler yüklenici tarafından peyder pey teslimi yapılacaktır.

c) Teslim tarihi

:

İdarenin doğacak günlük ihtiyacına göre partiler halinde ihale konusu malların talepleri yazılı veya şifai olarak yada telefonla yükleniciye bildirilecek ve yüklenici istenilen malları 12 saat içerisinde İdareye teslim edecektir. Acil ve zorunlu hallerde ise 2 saat içerisinde mal teslimi yapılacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Malatya Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü; İstasyon Cad. No : 16 Yeşilyurt - MALATYA

b) Tarihi ve saati

:

14.12.2016 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı Malatya Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Satınalma Büro Amirliği adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Malatya Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü; İstasyon Cad. No : 16 Yeşilyurt - MALATYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR