İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Gıda ürünleri alımı ihalesi

Kurum Hakkında

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00494675
Şehir : Malatya
Yayınlandığı Gazeteler

MALATYA SONSÖZ 25.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2016/503329
İhale Tarihi
:
19.01.2017 10:00
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR
SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI İNÖNÜ
ÜNİVERSİTESİ

Yaş Sebze Meyve ( 31 Kalem ) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre
açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2016/503329
1-İdarenin
a) Adresi : INÖNÜ ÜNIVERSITESI SAGLIK KÜLTÜR VE SPOR
DAIRE BASKANLIGI MALATYA-ELAZIG KARAYOLU
ÜZERI 12. KM. 44280 - MALATYA MERKEZ/MALATYA
b) Telefon ve faks numarası : ********** - **********
c) Elektronik Posta Adresi : satinalmasks@inonu.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :

Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 Biber Çarliston kilogram 5.000
2 Biber Dolmalık kilogram 3.500
3 Çilek kilogram 3.000
4 Domates kilogram 12.000
5 Elma kilogram 11.000
6 Erik kilogram 2.500
7 Havuç kilogram 3.800
8 Ispanak kilogram 3.600
9 Kabak kilogram 4.000
10 Karalahana kilogram 1.500
11 Karnabahar kilogram 3.500
12 Karpuz kilogram 5.500
13 Kurusoğan kilogram 5.000
14 Limon kilogram 6.000
15 Marul (Aysberg ) adet 3.000
16 Maydanoz demet 6.000
17 Muz kilogram 7.500
18 Patates kilogram 15.000
19 Patlıcan kilogram 14.000
20 Pırasa kilogram 3.000
21 Portakal kilogram 13.000
22 Salatalık kilogram 5.500
23 Sarımsak kilogram 150
24 Turp (Japon ) kilogram 1.000
25 Yenidünya kilogram 4.000
26 Mandalina kilogram 4.500
27 Tatlı Kırmızı Biber kilogram 800
28 Roka demet 3.000
29 Dere Otu demet 1.500
30 Reyhan demet 2.000
31 Nane demet 1.000
b) Teslim yeri : İnönü Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Deposu Merkez Kampüs
Battalgazi/MALATYA
c) Teslim tarihleri : Yüklenici, 31 Kalem Yaş Meyve ve Sebze ihtiyacını
idare tarafından haftalık olarak ve en az iki gün
öncesinden (zorunlu hallerde bu süre kısaltılabilir)
bildirilen miktar kadarını, belirtilen zamanda
sözleşmede belirtilen adrese teslim edecektir. Muayene
Komisyonu tarafından 4734 sayılı Kamu İhale
Kanununa göre yapılan ihalelere ilişkin denetim,
muayene ve kabul işlemlerine dair yönetmelik
hükümlerine uygun olarak kontrol edildikten sonra
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Deposuna talep
edilen zamanda idarenin göstereceği yere istif etmek
sureti ile teslim edilecek; bundan dolayı nakliye ve
işçilik ücreti talep edilmeyecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İnönü Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Toplantı Salonu - Merkez Kampüs-MALATYA
b) Tarihi ve saati : 19.12.2016 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar
Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış,
ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı
olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi
Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı
olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile
tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin
noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı İnönü
Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Satın Alma Şube Müdürlüğü Bürosu-
Merkez Kampüs-MALATYA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza
kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İnönü Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire
Başkanlığı Satın Alma Şube Müdürlüğü Bürosu- Merkez Kampüs-MALATYA adresine elden
teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif
edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme
imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR