Yazdır

TEKİRDAĞ SEVGİ EVLERİ ÇOCUK YUVASI VE KIZ YETİŞTİRME YURDU M

Gıda malzemesi alımı

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00494013
Şehir : Tekirdağ
Yayınlandığı Gazeteler

HABER TRAK 25.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Kayıt No : 2016/510740
İhale Türü : Mal Alımı
İhale Tarihi : 19.12.2016 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer : Tekirdağ Sevgi Evleri Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü KARADENİZ MAH.JRABZON CAD., NO:258/B, SÜLEYMANPAŞA / TEKİRDAĞ
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

GIDA MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

ÇOCUK YUVASI-SEVGİ EVLERİ AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK


Gıda Malzemesi Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2016/510740

1-İdarenin
a) Adresi : KARADENIZ MAH. TRABZON CAD. HAYRABOLU YOLU ÜZERİ, 258/B 59100 KARADENİZ MAHALLESİ SÜLEYMANPAŞA/TEKİRDAĞ
b) Telefon ve faks numarası : 2822266130 - 2822266146
c) Elektronik Posta Adresi : recepileri4@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Nitelikleri teknik şartnamede belirtilen ekmek, et, süt, kuru gıda, meyve, sebze, kuru yemiş, konserve, içecek v.b. muhtelif 210 kalem Gıda Malzemesi Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Tekirdağ Sevgi Evleri Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü KARADENİZ MAH., TRABZON CAD., NO:258/B, SÜLEYMANPAŞA / TEKİRDAĞ
c) Teslim tarihleri : Sözleşme imzalandıktan sonra 01.01.2017 tarihinden itibaren Mal alımı yapılacaktır.Alınacak malzeme peyder pey 31.12.2017 tarihine kadardır. İhale konusu malların teslimatı idarenin isteği ve İdarenin belirlediği yemek listesi doğrultusunda olacak ihtiyaca göre; günlük, haftalık ve aylık olarak teslim edilecektir., Ekmek, simit v.b. ürünler ve idarenin belirleyeceği günlük tüketilmesi gereken ürünler ise günlük olarak teslim edilecektir

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Tekirdağ Sevgi Evleri Çocuk Yuvası ve Kız
Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü KARADENİZ MAH.JRABZON CAD., NO:258/B, SÜLEYMANPAŞA / TEKİRDAĞ
b) Tarihi ve saati : 19.12.2016 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk
Lirası) karşılığı Tekirdağ Sevgi Evleri Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü KARADENİZ M AH. .TRABZON CAD., NO:258/B, SÜLEYMANPAŞA / TEKİRDAĞ adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Tekirdağ Sevgi Evleri Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü KARADENİZ MAH.,TRABZON CAD., NO:258/B, SÜLEYMANPAŞA / TEKİRDAĞ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR