Yazdır

ELAZIĞ İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Gıda maddesi alım ihalesi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00495779
Şehir : Elazığ / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

GÜN IŞIĞI 28.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 26.12.2016 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer : Elazığ İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği/ Olgunlar Mah. Atatürk Bulvarı No: 37- ELAZIĞ
Niteliği, Türü, Miktarı : 113 KALEM MUHTELİF GIDA MADDESİ ALIMI 
İhale Türü : Mal Alımı
İhale Kayıt No : 2016/506263
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

GIDA MADDESİ SATIN ALINACAKTIR

ELAZIĞ İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

113 KALEM MUHTELİF GIDA MADDESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/506263

1-İdarenin

a) Adresi

:

OLGUNLAR MAH. ATATÜRK BULVARI NO:37 MERKEZ/ELAZIĞ

b) Telefon ve faks numarası

:

424 2470510 - 424 2414451-2476013

c) Elektronik Posta Adresi

:

khb23.mb@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

113 KALEM MUHTELİF GIDA MADDESİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Ayniyat Depolarına

c) Teslim tarihleri

:

Sözleşme süresi içerisinde İdarelerin (Sağlık Bilimleri Üniversitesi Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi) ihtiyaç duyduğu mal/kalemler için siparişin sözlü veya yazılı olarak verilmesine müteakip, sipariş tarihinden itibaren 1 (bir) iş günü içerisinde 22.12.2017 tarihine kadar peyderpey ilgili hastanelerin İAŞE DEPOLARINA teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Elazığ İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği/ Olgunlar Mah. Atatürk Bulvarı No: 37- ELAZIĞ

b) Tarihi ve saati

:

26.12.2016 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

Kuru Gıda, Tatlı ve Süt Ürünleri kalemleri için İstekli veya İmalatçıya ait;
- Tarım ve Köy İşleri Bakanlığından alınmış Gıda Sicil Sertifikası veya Gıda Üretim İşletme Kayıt Belgesi olacaktır.
Ekmek için İstekliye ait;
- Tarım ve Köy İşleri Bakanlığından alınmış Gıda Sicil Sertifikası veya Gıda Üretim İşletme Kayıt Belgesi olacaktır.
Tavuk eti için İstekli veya İmalatçıya ait;
- Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Üretim Tesislerine ait Çalışma İzin Belgesi.
Tavuk eti için teklif veren istekliler, isteklinin üretici olmayıp satıcı/bayii firma olması halinde tavukları temin edeceği veya kesim yaptıracağı işletmeye ait çalışma ruhsatı veya çalışma izin belgesini.

Balık eti için istekli veya üreticiye ait; Yetiştiricilik belgesini ihale teklif zarfı ile birlikte sunacaklardır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı Elazığ İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine ait Halk Bankası Elazığ Şubesi nezdindeki, TR33 0001 2009 3310 0004 0001 75 İBAN numaralı hesabına ihale doküman satış bedeli yatırılarak Genel Sekreterlik Merkezi Satın Alma Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Elazığ İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Merkezi Satınalma Birimi/ Olgunlar Mah. Atatürk Bulvarı No: 37- ELAZIĞ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR