SÖKE T TİPİ KAPALI AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU

Gıda alımı

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00690199
Şehir : Aydın / Söke
Semt-Mahalle : YUVACA MAH. / SÖKE
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ SÖKE 01.11.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
SÖKE EKSPRES 01.11.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2017/550517
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
SÖKE T TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU BÜNYESİNDE BULUNAN MUTFAKTA KULLANILMAK VE HÜKÜMLÜ-TUTUKLU VE PERSONELE YEDİRİLMEK ÜZERE YİYECEK MADDESİ (20 KALEM KURU GIDA) ALIMI İHALESİ. (MAKARNA, PİRİNÇ, YAĞ UN VB. KURU GIDA MALZEMELERİ) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
04.12.2017 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Söke T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

SÖKE T TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ-ADALET BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

SÖKE T TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU 2018 YILI 20 KALEM KURU GIDA ALIMI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/550517
1-İdarenin
a) Adresi : Söke T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü Yuvaca Mah. Boynak Sok.No:2 SÖKE 09200 SÖKE/AYDIN
b) Telefon ve faks numarası : 2565471328 - 2565471733
c) Elektronik Posta Adresi : soke.a3tcik@adalet.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :

SÖKE T TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU BÜNYESİNDE BULUNAN MUTFAKTA KULLANILMAK VE HÜKÜMLÜ-TUTUKLU VE PERSONELE YEDİRİLMEK ÜZERE YİYECEK MADDESİ (20 KALEM KURU GIDA) ALIMI İHALESİ. (MAKARNA, PİRİNÇ, YAĞ UN VB. KURU GIDA MALZEMELERİ)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : SÖKE T TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ
c) Teslim tarihi : 01/01/2018 TARİHİNDEN BAŞLAYARAK İKİŞER AYLIK DÖNEMLER HALİNDE MAL VE MALZEMELERİN TESLİMİ


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : SÖKE T TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ
b) Tarihi ve saati : 04.12.2017 - 14:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İHALE KONUSU MALLARA AİT KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ : ISO 9001:2008 VEYA TSE BELGESİ


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı SÖKE T TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ GENEL BÜTÇE AMBAR BÜROSU adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SÖKE T TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ- GENEL BÜTÇE AMBAR BÜROSU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR