Yazdır

DARÜLACEZE MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Genel temizlik ürünleri alımı

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00452858
Şehir : İstanbul / Şişli
Yayınlandığı Gazeteler

DİRİLİŞ POSTASI 17.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhalenin Yapılacağı Yer : Halil Rıfatpaşa Mah. Darülaceze Cad. No:51 Okmeydanı-Şişli/İSTANBUL Darülaceze Başkanlığı Sadıka Sabancı Çok Amaçlı Salonu
İhale Tarihi : 10.11.2016 10:00
İhale Kayıt No : 2016/420380
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
Niteliği, Türü, Miktarı : 1. Kısım Genel Temizlik Malzemeleri 17 kalem, 2. Kısım Temizlik Malzemeleri 22 kalem, 3. Kısım Kağıt Ürünleri 7 kalem, 4. Kısım Hasta Bakım Ürünleri 4 kalem, olmak üzere toplam 50 kalem malzeme alım işi. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Türü : Mal Alımı
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

TEMİZLİK MADDELERİ, KAĞIT ÜRÜNLERİ VE HASTA BAKIM ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

DARÜLACEZE BAŞKANLIĞI

2017 Yılı Genel Temizlik Maddeleri, Kağıt Ürünleri ve Hasta Bakım Ürünleri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/420380

1-İdarenin

a) Adresi

:

Halil Rıfat Paşa Mahallesi Darülaceze Caddesi No:51 34384 Okmeydanı ŞİŞLİ/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası

:

2122201020 - 2122210303

c) Elektronik Posta Adresi

:

darulaceze@darulaceze.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

1. Kısım Genel Temizlik Malzemeleri 17 kalem, 2. Kısım Temizlik Malzemeleri 22 kalem, 3. Kısım Kağıt Ürünleri 7 kalem, 4. Kısım Hasta Bakım Ürünleri 4 kalem, olmak üzere toplam 50 kalem malzeme alım işi.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Darülaceze Başkanlığı Ayniyat Depoları

c) Teslim tarihi

:

İşin süresi 01.01.2017 ile 31.12.2017 tarihleri arasındadır. İhtiyaçlar, Taşınır Mal Birimindeki ilgili memur tarafından telefon ve faksla yükleniciye bildirilecek, istenilen malzemeler bildirilen teslim tarihinde Başkanlığımızın malzeme teslim yeri olan depolara teslim edilecektir. Bir yılda 3 kez sipariş talepleri yerine getirmeyen ve bir yılda 3 kez istenilen evsafta uygun malzeme getirmeyip hakkında tutanak tutulan firmanın ihale sözleşmesi tek taraflı iptal edilecek ve yasal işlem yapılacaktır. (Yüklenici faks ve telefon numaralarını ilgili memura vermek zorundadır.) Mal Alımları idarenin belirlediği günlerde yapılabilecek, teslim saatleri 9:00 ile 14:00 saatleri arasında olacaktır. Kurum yetkilileri lüzum gördüğü zamanlarda isterse bu saatlere bağlı kalmaksızın malzeme isteyebilecektir. Teslim edilen Temizlik maddeleri kurumumuzun muayene heyeti tarafından Muayene edilir. Muayene heyeti evsafına uygun bulmadığı malzemeyi reddedip geri çevirmekle yetkilidir. Muayene heyetince evsafına uygun bulunmayıp geri çevrilen malzemeler ve maddeler ertesi gün içerisinde heyetin kabul edeceği evsafa uygun olarak kurumumuz ambarına teslim edilecektir. Başkanlığımız gerektiğinde İstanbul Belediyesi ve Sağlık Bakanlığına Hıfzısıhha Enstitülerinde gelen temizlik maddelerinin tetkikini isteyebilir. Sarf edilecek mal Yüklenici tarafından getirilir. Bu tetkiklerin ücretleri ve ulaşım ücretleri yüklenici tarafından ödenir. Yüklenici bu bilimsel rapora uymak zorundadır. Başkanlığımıza gelen malzemelerin tartımında Kurumumuz kantarı esas alınacaktır. Taşınır Mal Birimindeki ilgili memur tarafından telefonla veya faksla siparişi verilen malzeme Yüklenici firma tarafından olağanüstü haller dışında (deprem, yangın, sel felaketi vs.) mutlaka temin edilerek getirilecektir. Firmaya tanınan süre içinde malzeme gelmediğinde Başkanlığımız istediği yerden malzemeyi temin edecek, bedelini ihaleyi üstlenen firma ödeyecek, ayrıca siparişe esas fatura bedelinin tamamını ceza olarak ödeyecektir. Malzemelerin Başkanlığımıza nakli, yüklenip boşaltılması Yüklenici firmanın araçları ve personeli tarafından yapılacaktır. Teslim edilen malzemelerin kasa, torba, kutu, teneke vs. ambalajları sağlam ve temiz olacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Halil Rıfatpaşa Mah. Darülaceze Cad. No:51 Okmeydanı-Şişli/İSTANBUL Darülaceze Başkanlığı Sadıka Sabancı Çok Amaçlı Salonu

b) Tarihi ve saati

:

10.11.2016 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

Teknik Şartnamede belirtilen satandartlara ilişkin belgeler

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekliler ihale gün ve saatine kadar bütün kısımlar için belirtilen malzemelerin markaları belirtilerek liste halinde birim miktarından az olmamak üzere iki birim miktarı numune getirecektir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Her türlü temizlik malzemesi ve hasta bakım ürünleri alım işi benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 2 (iki) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Halil Rıfatpaşa Mah. Darülaceze Cad. Darülaceze Başkanlığı Okmeydanı-Şişli/İSTANBUL Darülaceze Başkanlığı Yönetim Binası 2 İhale ve Satınalma Birimiadresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Halil Rıfatpaşa Mah. Darülaceze Cad. No:51 Okmeydanı-Şişli/İSTANBUL Darülaceze Başkanlığı Yönetim Binası 2 İhale ve Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR