PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

Full hd modüler endoskopik görüntüleme sistemi alımı

Kurum Hakkında

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00654427
Şehir : Denizli
Yayınlandığı Gazeteler

HİZMET 21.08.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2017/419480
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1 Adet Full HD Modüler Endoskopik Görüntüleme Sistemi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.09.2017 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
PAÜ.Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi yeni hastane binası zemin kat
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

FULL HD MODÜLER ENDOSKOPİK GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

Full HD Modüler Endoskopik Görüntüleme Sistemi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/419480
 1. İdarenin
 2. PAÜ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ KINIKLI KAMPÜSÜ YENİ HASTANE BİNASI ZEMİN KAT KINIKLI PAMUKKALE/DENİZLİ
 3. Telefon ve faks numarası: 2582966000 – 2582964712
 4. Elektronik Posta Adresi: dssatinalma@pau.edu.tr
 5. İhale dokümanının görülebileceği internet adresi:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

 1. Niteliği, türü ve miktarı: 1 Adet Full HD Modüler Endoskopik Görüntüleme Sistemi
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
 2. Teslim yeri: Pamukkale Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü PAÜ. Kınıklı Kampüsü DENİZLİ
 3. Teslim tarihi: İşin süresi 60 (atmış) takvim günüdür.Cihazlar, sözleşmenin imzalanmasından sonra 60 (atmış) gün içerisinde montajı yapılarak çalışır vaziyette teslim edilecektir. Bu süre 15.12.2017 tarihini geçmeyecektir.

3-İhalenin

 1. Yapılacağı yer: PAÜ.Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi yeni hastane binası zemin kat

ihale salonu

 1. Tarihi ve saati: 18.09.2017 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Firmanın vereceği Genel Garanti tüm cihaz, sistem, alt ekipman, malzeme, soğutma sistemleri, UPS sistemleri ve aksesuarları için 2(iki) yıl olmalıdır. Söz konusu bu Genel Garanti her türlü yedek parça ve işçiliği kapsayacaktır. Bu garantiyi Yüklenici Firma ve Türkiye Yetkili Firması yazılı olarak vermelidir.
Firma tüm cihaz, sistem, alt ekipman, malzeme, soğutma sistemleri, UPS sistemleri ve aksesuar için yazılımsal parça gerektirmeyen modifikasyon güncelleme / update işlemlerini garanti başlangıcından itibaren en az 5 yıl süre ile ücretsiz yapacaktır. (Üretici tarafından, parça değişimi ihtiva eden zorunlu güvenlik güncellemelerinde, değişimi gerekli olan yedek parça ücretsiz olarak sağlanacaktır.) Firmanın update işlemlerini yapmadığı tespit edildiği takdirde her cihaz için söz konusu toplam sözleşme bedelinin (toplam ihale bedelinin) %0,5’i olarak tazmin edilecektir.
Firma her çeşit yedek parçayı orijinal temin edeceğini ve üreticinin öngördüğü şekilde bakım onarım yapacağını en az 10 (On) yıl süreyle garanti ettiğini belgeleyecektir. Bu garantiyi tedarikçi firma ve Türkiye Yetkili Firması tarafından ayrı ayrı vermelidir. Yüklenici bu ürünlere ait garanti belgelerini İdare adına düzenletmek ve orijinal nüshalarını idareye teslim etmekle yükümlüdür. Garanti süresince firma her türlü arızaya arıza bildiriminden itibaren en geç 24 (yirmi dört) saat içerisinde (acil durumlar hariç mesai günlerinde ve saatlerinde) müdahale edecektir. Firma her bir arızayı arıza bildiriminden itibaren 7 gün içerisinde giderip cihazı tüm fonksiyonlarıyla birlikte çalışır duruma getirip Tıbbi Cihaz Teknik Servis Hizmetleri ’ne ve kullanıcıya teslim etmelidir. İlgili firma arıza giderilinceye kadar en az aynı özelliklerdeki yedek bir cihazı kullanılmak üzere kuruma teslim edecektir. Yedek cihazın kullanım süresi arıza giderilinceye kadar veya cihaz veya sistemin yenisiyle değiştirilinceye kadardır. 30 gün içerisinde arızası giderilemeyen cihazlarda firma cihazı yenisiyle değiştirecektir. Cihaz veya sistem geriye dönük 1 yıl içerisinde aynı arızanın 4 kez tekrarlaması veya değişik arızaların 8 kez olması halinde yenisi ile değiştirilecektir.
Firma yedek cihaz vermediği veya cihazı yenisiyle değiştirmediği takdirde her cihaz veya sistem için oluşan kurum zararı, söz konusu toplam sözleşme bedelinin (toplam ihale bedelinin) %0,5’ i (binde beş) olarak günlük firmadan tazmin edilecektir.

4.3.4.
4.3.4.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
Teklif edilen cihazlar Tıbbi Cihazlara İlişkin "Tıbbi Cihaz Yönetmeliğine ve Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi tanı Cihazları Yönetmeliğine"ne uygun şekilde üretilmiş veya ithal edilmiş olacaktır.

4.3.4.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 11.01.2017 tarih ve 2017/1 sayılı genelgesine göre Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olan ürünlerin veya cihazların satın alımlarında, aday veya isteklilerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıt veya bildiriminin yapılmış olması zorunludur. Aday veya isteklinin, teklif edilen ürünün imalatçı veya ithalatçısı (tedarikçi firma) olmadığı durumlarda, ürünün tedarikçi firmasının bayii olduğuna dair TİTUBB kayıtlı veya bildiriminin yapılmış olması şarttır. Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olan ürünlerin veya cihazların satın alımlarında, alımı yapılacak ürünlerin TİTUBB’ da tedarikçi firma altında Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt veya bildirim işlemi tamamlanmış olması gerekir.
Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olan ürünlerin veya cihazların satın alımlarında, aday veya isteklilerin’ Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım yönetmeliği” kapsamında “Satış Merkezi Yetki Belgesi” ni vermeleri zorunludur.
İhaleye teklif veren firmaların firma tanımlayıcı no ile teklif edilecek ürünlerin ticari markasını ve barkot numarasını teklif mektuplarına veya ayrı bir belgeye yazmak suretiyle belgeleyeceklerdir. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmayan ürünlerin/cihazların alımı yapılmayacaktır. Kapsam dışındaki ürünlerde ise teklif edilen ürünün kapsam dışında olduğu belgelendirmek şartıyla üretici veya ithalatçı firmanın beyanı esas alınacağından istekliler bu hususu tekliflerinde belgelendirmelidirler. Kapsam dışında olduğu belirtilmeyen malzemeler UBB kapsamında sayılacağından UBB ile ilgili istenen belgelerin verilmesi zorunludur.
Tıbbi Cihaz Yönetmeliği 11. Maddesine göre radyasyon yayan cihazları sistem ve işlem paketi kapsamında piyasaya arz eden imalatçılar TS EN ISO 13485 Belgesine sahip olmalıdır.
4.3.5. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
a) İstekliler, teklif edilen malzemenin ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla malzemelerin özelliklerinin görülebileceği, kullanım klavuzları ve dikkat edilecek hususları da içeren, malzeme orijinal dokümanlarını ve mutlaka Türkçe tercümelerini beraber vereceklerdir. İstekliler teklif dosyalarında sundukları dokümanların orijinal olduklarını belgeleyeceklerdir.Yazılı olarak verilmeyen ve orijinalliği kanıtlanamayan teklifler ihale dışı bırakılacaktır.
b) Firmalar şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar " ............. marka ............... model ........... cihazı teklifimizin şartnameye uygunluk belgesi" başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Bu cevaplar orijinal dokümanları ile karşılaştırıldığında herhangi bir farklılık bulunursa firma ihale dışı bırakılacaktır
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler
4.4.1.
Her türlü tıbbi cihaz ve tıbbi malzeme alımı,satımı ve imalatı benze iş olarak kabul edilecektir
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 1 (yüzde bir ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı PAÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama merkezi Müdürlüğü yeni hastane binası zemin özel bütçe satınalma birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar PAÜ.Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi yeni hastane binası zemin kat özel bütçe satınalma birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR