Yazdır

ANKARA DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHM

Fotokopi makinası satın alınacaktır

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00448762
Şehir : Ankara / Yenimahalle
Yayınlandığı Gazeteler

ANADOLU 12.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhalenin Yapılacağı Yer : Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı No:32 06560-Etiler-Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı toplantı salonu
Niteliği, Türü, Miktarı : 11 (On Bir) Adet Siyah-Beyaz İle 8 (Sekiz) Adet Renkli Fotokopi Makinası Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Türü : Mal Alımı
İhale Tarihi : 26.10.2016 11:00
İhale Kayıt No : 2016/384187
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

FOTOKOPİ MAKİNASI SATIN ALINACAKTIR

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

11(On Bir) Adet Siyah Beyaz ile 8 (Sekiz) Adet Renkli Fotokopi Makinası alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/384187

1-İdarenin

a) Adresi

:

EMNİYET MAHALLESİ MEVLANA BULVARI (KONYA YOLU ÜZERİ) NO: 32 06560 - YENİMAHALLE/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası

:

3122042338 - 3122128158

c) Elektronik Posta Adresi

:

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

11 (On Bir) Adet Siyah-Beyaz İle 8 (Sekiz) Adet Renkli Fotokopi Makinası
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Dhmi Satın Alma Ve İkmal Dairesi Başkanlığı Merkez İkmal Müdürlüğü Depoları

c) Teslim tarihi

:

İstekli, fotokopi makinalarının teslim süresini teklifle birlikte İdareye teslim edecektir. Söz konusu malzemelerin tamamı tek partide teslim edilecektir


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı No:32 06560-Etiler-Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı toplantı salonu

b) Tarihi ve saati

:

26.10.2016 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,

d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

7.5.4.1. Teklif aşamasında İstekliler, Türkiye’nin coğrafi bölgelerine göre her coğrafi bölgede en az 1 (bir) tane olmak üzere (Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güney Anadolu bölgelerindeki illerin en az birisinde olacak şekilde), makinalar ile ilgili bakım ve onarım servisinin bulunduğunu veya başka bir servisle anlaşmış olduğunu belgeleyecek, anlaşmalı servis ile servis sözleşmesi yapacak ve sözleşme en az 3 (üç) yıllık olacaktır. 10 (on) yıllık süreç içerisinde yapılan servis sözleşmesi süresinin (3, 4 yıl gibi) bitimini müteakip ya aynı servis ile sözleşme süresi uzatılacak yada başka bir servis ile servis sözleşmesi yapılacaktır. Her türlü durumda (servis sözleşmesinin iptali, servisin iş göremeyecek duruma gelmesi vb.) Yüklenici tarafından 10 (on) yıllık süreçte mutlaka servis sözleşmesi yapılacak ve yapılan her yeni servis sözleşme sureti İdare’ye teslim edilecektir.

7.5.4.2. Ayrıca İstekliler, servislerin açık adres ve kapasitelerini tekliflerinde belirtecektir. Yetkili servisi bulunmayan veya başka bir servis ile yetkili servis sözleşmesi yapmamış olan İsteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

4.3.3.

4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:

İsteklinin teklif ettiği siyah-beyaz ve renkli fotokopi makinalarında; enerji tasarrufu standartlarını belirleyen “Energy Star” sertifikası ile kullanılan her türlü elektrik ve elektronik ekipman ve plastik aksamda insan sağlığına zararlı madde içermediğini belirten “RoHS” sertifikası bulunacak olup, bunlar teklif ekinde verilecektir.

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

7.5.6.1.İstekli, teklif ettiği malın (hem siyah-beyaz hem de renkli fotokopi makinası ayrı ayrı olacak şekilde) tam olarak incelenebilmesi için malın orijinal katalogu veya teknik spesifikasyonlarını gösterir prospektüs ile tanıtıcı dokümanları, açıklamaları, varsa malın tanıtımına ait sesli CD görüntüleri ve benzeri teknik dokümanları teklifle birlikte verecektir. Teknik özelliklerle ilgili sadece üretici firmaya ait teknik dokümanlar kabul edilecektir.

7.5.6.2.İsteklinin teklif ettiği makinaların teknik bilgilerini, üretici firmanın varsa internet web sitesinden tahkik etme imkanı olacaktır. İstekli, teklif ettiği malı üreten firmanın internet web adresini teklifinde belirtecektir.

7.5.6.3.Teknik Şartnamede istenen belgeler için bir dizin oluşturulacak, belgeler bu dizindeki sıralamaya uygun olarak sıralanacak ve başlıklar yazılarak dosyalandırılacaktır.

7.5.6.4.Teklifte teknik şartnameye sırası ile cevap verilecektir. Teknik şartnameye verilen cevaplar açık ve net bir şekilde teknik resim, broşür ve benzeri dokümanlarla desteklenmek suretiyle ayrıntılı olarak açıklanacaktır. Açıklamalarla birlikte sunulan teknik resim, broşür ve benzeri dokümanlar teknik şartnamenin ilgili maddeleri referans gösterilmek suretiyle verilecektir.

7.5.6.5.İsteklilerce verilecek teklif dosyaları, teknik şartnamede istenilen bilgi ve belgelerin tümünü içerecek şekilde olacak, açıklanmamış ya da eksik hiç bir bilgi ve belge olmayacaktır.

7.5.6.6.Yurt dışından sağlanan resmi belgeler (yetkili satıcılık belgesi, temsilcilik belgesi, imalatçılık belgesi vb.), ekleri ile diğer dokümanlar orijinalleri ve onaylı Türkçe tercümeleri ile birlikte verilecektir.

7.5.6.7.İstekli, Teknik Şartnamede istenen hususlarla ilgili olarak verilecek katalog/teknik doküman üzerinde Teknik Şartnamedeki madde numarası belirtilerek işaretleme yapacak ve her sayfa istekliler tarafından imzalanacaktır.

7.5.6.8.Yüklenici, ürünün teslimi sırasında, ürünle birlikte ürünün Türkçe kullanım kılavuzlarını verecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 12 (on iki) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı No:32 06560-Etiler-Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı zemin kat Z-138 nolu oda adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı No:32 06560-Etiler-Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı zemin kat Z-138 nolu oda adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR