Yazdır

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Fondüktil boru ve ek parçaları alımı

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00491492
Şehir : Balıkesir / Altıeylül
Yayınlandığı Gazeteler

HABERCİ 24.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
Niteliği, Türü, Miktarı : Fondüktil Boru İle Ek Parçaları Alımı Toplam 8 Kalem - Mal Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İşin Yapılacağı Yer : İhale kapsamında alınan borular ile ek parçalarının tamamı Genel Müdürlüğümüzün Halalca Atıksu Arıtma Tesisi (Altıeylül/BALIKESİR) alanında bulunan ambara teslim edilecektir.
İhale Türü : Mal Alımı
İhale Tarihi : 16.12.2016 09:00
İhale Kayıt No : 2016/503209
İhalenin Yapılacağı Yer : Akıncılar Mahallesi Cumalı Caddesi No:2/1 Karesi/BALIKESİR
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

FONDÜKTİL BORU VE EK PARÇALARI ALIMI İŞİ

BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜFondüktil Boru ve Ek Parçaları Alımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/503209

1-İdarenin

a) Adresi

:

Akıncılar Mahallesi Cumalı Caddesi No:2/1 10100 Karesi/BALIKESİR

b) Telefon ve faks numarası

:

0266 202 10 10 - 0266 241 74 73

c) Elektronik Posta Adresi

:

baski@balikesir-baski.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Fondüktil Boru İle Ek Parçaları Alımı Toplam 8 Kalem - Mal Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

İhale kapsamında alınan borular ile ek parçalarının tamamı Genel Müdürlüğümüzün Halalca Atıksu Arıtma Tesisi (Altıeylül/BALIKESİR) alanında bulunan ambara teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi

:

İhale kapsamında alınan borular ile ek parçalarının tamamı Genel Müdürlüğümüzün Halalca Atıksu Arıtma Tesisi (Altıeylül/BALIKESİR) alanında bulunan ambara işe başlama tarihinden itibaren 30 takvim günü içerisinde teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Akıncılar Mahallesi Cumalı Caddesi No:2/1 Karesi/BALIKESİR

b) Tarihi ve saati

:

16.12.2016 - 09:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Her türlü içme suyu ve kanalizasyon borusunun veya bağlantı parçaları ile birlikte kamu veya özel sektöre satışının yapıldığını gösteren belgeler benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Doküman bedeli BASKİ Genel Müdürlüğünün Ziraat Bankası TR 1800 0100 2086 6874 8705 5081 IBAN no.lu hesabına yatırılarak Eski Kuyumcular Mahallesi Kızılay Caddesi No:9 Karesi/BALIKESİR alınabilir. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Akıncılar Mahallesi Cumalı Caddesi No:2/1 Karesi/BALIKESİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR