Yazdır

ZONGULDAK SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Et ve et ürünleri satın alımı ihalesi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00491946
İlan tarihi : 25.11.2016
Şehir : Zonguldak
Yayınlandığı Gazeteler

HALKIN SESİ 25.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhalenin Yapılacağı Yer : ZONGULDAK SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 5.KAT TOPLANTI SALONU
İhale Tarihi : 12.12.2016 10:00
Niteliği, Türü, Miktarı : 1800 KG.DANA KUŞBAŞI, 700 KG. DANA KIYMA, 100 KG. DANA ROSTO, 100 KG. DANA BİFTEK, 100 KG. DANA CİĞER, 150 KG. DANA İŞKEMBE, 50 KG. TAVUK BÜTÜN, 500 KG. TAVUK İNCİK PİRZOLA, 500 KG. TAVUK GÖĞÜS LOP FİLETO  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Türü : Mal Alımı
İhale Kayıt No : 2016/499183
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
HATA BİLDİR TAKİP ET PAYLAŞ
İlan Metni

ET VE ET ÜRÜNLERİ İLE TAVUK ETİ VE ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

SGK ZONGULDAK İL MÜDÜRLÜĞÜ

et ve et ürünleri ile tavuk eti ve tavuk eti ürünleri mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/499183

1-İdarenin

a) Adresi

:

MEŞRUTİYET MAH.UZUNMEHMET CAD.NO.11 ZONGULDAK 67100 ZONGULDAK MERKEZ/ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası

:

3722522610 - 3722522619

c) Elektronik Posta Adresi

:

zonguldaksim@sgk.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

1800 KG.DANA KUŞBAŞI, 700 KG. DANA KIYMA, 100 KG. DANA ROSTO, 100 KG. DANA BİFTEK, 100 KG. DANA CİĞER, 150 KG. DANA İŞKEMBE, 50 KG. TAVUK BÜTÜN, 500 KG. TAVUK İNCİK PİRZOLA, 500 KG. TAVUK GÖĞÜS LOP FİLETO
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

ZONGULDAK SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ YEMEKHANESİ

c) Teslim tarihi

:

ZONGULDAK SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ YEMEKHANESİNE, MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE İSTENİLEN TARİH VE SAATTE TALEP EDİLEN KADAR MAL ALIMI

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

ZONGULDAK SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 5.KAT TOPLANTI SALONU

b) Tarihi ve saati

:

12.12.2016 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı ZONGULDAK SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 6. KAT DESTEK HİZMETLERİ 1 SERVİSİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Zonguldak Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü-Destek Hizmetleri-I Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR