HARRAN ÜNİV.SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE

Et alımı yapılacaktır

Kurum Hakkında

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00673290
Şehir : Şanlıurfa / Haliliye
Yayınlandığı Gazeteler

ŞANLIURFA KENT 13.10.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2017/469591
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Kemiksiz Yağsız Erkek Dana Eti (Kol ve But) 20.000 Kilogram Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
08.11.2017 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü Merkezi Yemekhane Binası 3. Kat Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DANA ETİ
SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI
HARRAN ÜNİVERSİTESİ


Dana Eti alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/469591

1-İdarenin
a) Adresi : Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü Merkezi Yemekhane 3. Kat 63050 Osmanbey Kampüsü HALİLİYE/ŞANLIURFA
b) Telefon ve faks numarası : 4143183049 - 4143183194
c) Elektronik Posta Adresi : sks@harran.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Kemiksiz Yağsız Erkek Dana Eti (Kol ve But) 20.000 Kilogram
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Üniversitemiz SKS Daire Başkanlığına bağlı, Osmanbey, Eyyübiye, Yenişehir Yerleşke Yemekhaneleri ve Yüksek Okul/Fakülte Yemekhaneleri.
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra işe başlama tarihi 01.01.2018' dir. İdarenin sözlü/yazılı talebi doğrultusunda çalışılacak Merkezler Harran Üniversitesi Sağlık Kültür Ve Spor Daire Başkanlığına Bağlı Osmanbey, Yenişehir, Eyyübiye, Şair Nabi Yerleşkeleri, Fakülte/Yüksek Okul ve Sosyal Tesisler Yemekhaneleridir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü Merkezi Yemekhane Binası 3. Kat Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 08.11.2017 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1-)Üretici ise : T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınan İşletme Onay Belgesinin aslı veya Noter onaylı sureti. (İşletme Onay Belgesinin faaliyet konusu alım konusu malın üretimini kapsayacaktır.)
2-)Yetkili Satıcı ise:
a)İstekli adına düzenlenmiş Noter Onaylı Yetkili Satıcı Belgesi ( 2018 yılını kapsayacak şekilde.)
b)Üretici firmaya ait İşletme Onay Belgesi
c)İstekli firmaya ait İşletme Kayıt/Onay Belgesi
3-)Etlerin üretildiği/tedarik edildiği, Üretim Tesislerinde çalışan Veteriner Hekimin üyesi/bağlı bulunduğu Veteriner Hekimleri Odasından onaylanmış ''Veteriner Hekim-İşveren Sözleşmesi''nin aslı veya Noter onaylı sureti.
4-)Etlerin üretildiği/tedarik edildiği, Üretim Tesislerinde çalışan Veteriner Hekimin üyesi/bağlı bulunduğu Veteriner Hekimleri Odasından verilmiş 2017 yılı içerisinde geçerli olan ''Veteriner Hekim Çalışma İzin Belgesi''nin aslı veya Noter onaylı sureti.
5-)Mevzuatı gereği alınmış olan İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı
teklif zarfında sunulacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya Özel Sektöre(tek sözleşme ile) Dana eti vermiş olmak.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü Merkezi Yemekhane Binası 3. Kat 3 Nolu Oda adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü Merkezi Yemekhane Binası 3. Kat 3 Nolu Oda adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR