Yazdır

BURSA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Elektrojen grubu alımı

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00635694
Şehir : Bursa / Nilüfer
Yayınlandığı Gazeteler

A GAZETE 13.07.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
Niteliği, Türü, Miktarı : Her Biri 500 KVA Prime Gücünde (2) Adet Senkron Elektrojen Grubu. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Türü : Mal Alımı
İhale Kayıt No : 2017/339694
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İhale Tarihi : 04.08.2017 11:00
İşin Yapılacağı Yer : Üçevler Mah. Küçük Sanayi Sitesi 17.Blok 16.Sokak No:21 16120 . NİLÜFER/BURSA

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

ELEKTROJEN GRUBU SATIN ALINACAKTIR
BURSA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


500 KVA PRİME GÜCÜNDE (2) ADET ELEKTROJEN GRUBU alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/339694

1-İdarenin
a) Adresi : Üçevler Mah. Küçük Sanayi Sitesi 17.Blok 16.Sokak No:21 16120 . NİLÜFER/BURSA
b) Telefon ve faks numarası : 2242705597 - 2242705599
c) Elektronik Posta Adresi : bursaikmal@egm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Her Biri 500 KVA Prime Gücünde (2) Adet Senkron Elektrojen Grubu.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Bursa İli Nilüfer İlçesi Odunluk Mahallesinde bulunan Bursa Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet Binasına
c) Teslim tarihi : Alım konusu Elektrojen Grubu (60) takvim günü içerisinde montajı yapılarak, çalışır vaziyette teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İkmal Şube Müdürlüğü Üçevler Mah. Küçük Sanayi Sitesi 17.Blok 16.Sokak No:21 Nilüfer/BURSA
b) Tarihi ve saati : 04.08.2017 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) İsteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,
d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
Not: Bu madde de istenilen belge motor ve alternatör için verilecektir.
4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
İstekliler elektrojen gruplarının satış sonrası hizmetler için Marmara Bölgesinde ISO 9001:2008 belgeli en az 1 (bir) yetkili servis istasyonuna sahip olacaktır. Servislerin yetkili olduğuna dair belge veya sözleşmeyi teklif aşamasında sunacaklardır.
4.3.3. Alım konusu ile ilgili imalat yeterlik belgesi:
İstekliler İmalat Yeterlilik Belgesini teklifleri ile birlikte sunacaklardır.
4.3.4. Hizmet yeterlilik belgesi:
İstekliler Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesini teklifleri ile birlikte sunacaklardır.
4.3.5.
4.3.5.1. Kaliteye ilişkin belgeler:
Kalite yönetim sistem belgesi ve çevre yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir. İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.
4.3.5.2. Standarda ilişkin belgeler:
a) İstekliler ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistem Belgesini ve ISO 14001-2004 Çevre Yönetim Sistem Belgesini idari şartnamenin 7.5.3.1’inci maddesindeki düzenlemeyi gözönünde bulundurarak, teklifleri ile birlikte sunacaklardır.
b) İstekliler, teklif edilen Elektrojen Gruplarının TS ISO 8528-4 ve TS ISO 8528-5 standardına uygunluğunu gösteren belgeyi teklifleri ile birlikte sunacaklardır. (TS ISO 8528-5 belgesinde teklif edilen motor markaları yer alacaktır)
c) İsteklilerce teklif edilen Elektrojen Grupları CE Belgeli olacak ve teklif edilen her güç grubu için CE Belgeleri teklif ile birlikte sunulacaktır.
4.3.6. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
a) İstekliler Elektrojen Grubunda kullanacakları ürünlerle ilgili teknik şartnamenin Ek-2 Bilgilendirme Formunu eksiksiz olarak dolduracaklar ve her güç grubu için yazılı vereceklerdir. Formlarda isteklinin imza ve kaşesi olacaktır.
b) İstekliler motor üreticisi dokümanları ile motorun teknik şartnamenin istek ve özellikler kısmında belirtilen çevresel şartlar altında istenilen güç değerini gösterir motor güç düşüm eğrisi ve motor gücünün elde edilme bilgilerini teklifleri ile birlikte sunacaklardır. Seçilen motorlar talep edilen jeneratör prime gücünün en fazla 1,3 (birondaüç) katı fazlasını verecek şekilde seçilecektir. (örnek,100 KVA prime gücünde grup için en fazla 130 KVA güç verecek motorlar teklif edilebilecek daha fazla güçte motor teklif edilmeyecektir). Teklif edilecek motor hesaplaması Teknik Şartnamenin 3.2.1.10 maddesine göre yapılacaktır.
c) İsteklilerce, alternatör üretici dokümanları ile alternatörün teknik şartnamenin istek ve özellikler kısmında belirtilen verim düşmeleri dikkate alınarak, alternatör gücünün elde edilme ve hesaplama bilgileri teklif ile birlikte sunulacaktır.
ç) Teklif edilen elektrojen grubuna ait (motor, alternatör, panel, Senkron panel, akü, AŞC, kontaktör, Çekmeceli şalter ve TMŞ gibi) ana unsurlarla ilgili doküman ve kataloglar teklife eklenecektir. Dokümanların farklı dilde olması halinde ayrıca tercüman tarafından aslından Türkçe diline çevrilmiş dokümanlar verilecektir. Verilen doküman ve kataloglarda teklif edilen modeller işaretlenecek ayrıca bu dokümanlarda İsteklinin imza ve kaşesi olacaktır.
d) Sunulan tüm teknik dokümanların üzerlerinde isteklinin imza ve kaşesi bulunacaktır.
e) İstekliler teklif ettikleri Elektrojen Grubuna ilişkin ihale tarihinden itibaren son (2) (iki) yıl içerisinde kurduğu veya yeni ürettiği elektrojen grubunun yerini teknik şartnamenin "Denetim ve Muayene Metodları" başlığı altındaki test ve incelemelerin yapılması için teklifleri ile birlikte sunacaklardır. Bu yerde elektrojen grubu ile ilgili test ve incelemeleri yapmak için gerekli olan tüm şartlar istekli tarafından sağlanacaktır. Teklif edilen elektrojen grubunun bu testleri geçmesi zorunludur. Test ve incelemeler aşamasında hasar gören her türlü cihaz, malzeme ve üçüncü şahıslara verilen zararlar ile can ve mal kaybıyla sonuçlanacak yada cana ve mala zarar verecek her türlü olaydan tamamı ile istekli sorumludur.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (yüzde bir )oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 5 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bursa Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne 5,00-TL tutarındaki ihale doküman bedelinin yatırılması suretiyle alınacak vezne alındı belgesi karşılığı İkmal Şube Müdürlüğü Üçevler Mah. Küçük Sanayi Sitesi 17.Blok 16.Sokak No:21 Nilüfer/BURSA adresinden alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İkmal Şube Müdürlüğü Üçevler Mah. Küçük Sanayi Sitesi 17.Blok 16.Sokak No:21 Nilüfer/BURSA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR