Yazdır

ADANA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Elektrik enerjisi satın alma işi ihale ilanı

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00492564
Şehir : Adana / Seyhan
Yayınlandığı Gazeteler

ADANA 5 OCAK 23.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 15.12.2016 10:00
Niteliği, Türü, Miktarı : ORTA GERİLİM (OG) TÜKETİM TOPLAMI : 1.167.742,00 kWh ALÇAK GERİLİM (AG) TÜKETİM TOPLAMI : 667.773,00 kWh GENEL TOPLAM: 1.835.515,00 kWh Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Türü : Mal Alımı
İhale Kayıt No : 2016/503292
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İhalenin Yapılacağı Yer : Adana Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, Döşeme Mh. Erdal Acet Cd. No:20 K:3 Seyhan /ADANA
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIN ALINACAKTIR

SGK ADANA İL MÜDÜRLÜĞÜ

Adana Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü 2017 yılı için elektrik enerjisi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/503292

1-İdarenin

a) Adresi

:

DÖŞEME MAHALLESI ERDAL ACET CADDESI NO:20 01330 SEYHAN/ADANA

b) Telefon ve faks numarası

:

3223634640 - 3223634864

c) Elektronik Posta Adresi

:

adanasgim@sgk.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

ORTA GERİLİM (OG) TÜKETİM TOPLAMI : 1.167.742,00 kWh ALÇAK GERİLİM (AG) TÜKETİM TOPLAMI : 667.773,00 kWh GENEL TOPLAM: 1.835.515,00 kWh
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Teknik şartname eki olan "2017 Yılı Tahmini Tüketim Miktarları ve Abone numaları" nda belirtilen birimler

c) Teslim tarihi

:

İşe başlama tarihi olan 01.01.2017'dan itibaren bitiş tarihi olan 31.12.2017'ya kadar her gün 24 saat boyunca kesintisiz olarak elektrik enerjisi temin ve teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Adana Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, Döşeme Mh. Erdal Acet Cd. No:20 K:3 Seyhan /ADANA

b) Tarihi ve saati

:

15.12.2016 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İstekliler Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan alınmış Lisanslarının İdarece Aslı Görülmek Kaydıyla Suretini Veya Noter Tasdikli Bir Kopyasını İhale dosyasıyla birlikte İdareye sunacaktır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Bu İhalede benzer iş olarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan alınmış lisans doğrultusunda serbest tüketicilere elektrik enerjisi temini ile ilgili işler benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Adana Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Destek Hizmetleri Servisi, Döşeme Mh. Erdal Acet Cd. No:20 K:3 Seyhan /ADANA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Adana Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, Döşeme Mh. Erdal Acet Cd. No:20 Seyhan /ADANA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR