Yazdır

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI ONARIM DESTEK KOMUTANLIĞI

Elektrik enerjisi satın alma ihale ilanı

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00450018
Şehir : Mersin
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ GÜNEY 12.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Türü : Mal Alımı
İhale Tarihi : 02.11.2016 10:00
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIN ALINACAKTIR MERSİN ONR.DST.K. MİLLİ SAVl'NMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK
MERSİN ONARIM DESTEK KOMUTANLIĞIMIN SORUMLULUĞUNDA OLAN BİRLİKLERİN ELEKTRİK İHTİYAÇLARI İÇİN MAL MAL
alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2016/310049
I-İdarenin
a) Adresi : MERSİN LİMAN İÇİ AKDENİZ/MERSİN
b) Telefon ve faks numarası : 3242378965 - 3242378913
c) Elektronik Posta Adresi :
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı:: Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı (8 kalem) 5.382.560,029 kWh Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale doküman: içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri: MERSİN ONARIM DESTEK KOMUTANLIĞI AKDENİZ/MERSİN
c) Teslim tarihi: Sözleşme imzalanmasını müteakip yüklenici tarafından Piyasa .Mali Uzlaştırma Merkezinin (PMUM) ne/dinde uzlaştırmaya ve geçişe ilişkin işlemler tamamlanarak her ayın 1.-5. günleri arası itibariyle aboneliklere ait okunan ilk endeksler tutanak altına alınarak işe başlanacak ve sözleşme i m / a I a ıı masına müteakip bir yıl sonrası itibariyle iş bitirilecektir. Herhangi bir gerekçe ile sözleşmenin yürürlüğe »irmesinin veya PMUM ne/dinde yapılacak işlemlerin gecikmesi halinde PMUM taralından belirlenecek tarihte işe başlanır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Akdeniz Bölge Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı (Merkez Komutanlığı Girişi) Çamlıbel/MERSİN
b) Tarihi ve saati : 02.11.2016-10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yap tınlamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.2.1 Bankalardan teinin edilecek belgeler
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi kredisini veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu, Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 5 TRY (Türk l irası) karşılığı Akdeniz Bölge Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı (Merkez Komutanlığı Girişi) Çamhbel/MERSİN adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Akdeniz Bölge Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı (Merkez Komutanlığı Girişi) Çam lı be l/MERSİN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR