MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Elektrik enerjisi satın alınacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00717272
Şehir : Mersin
Yayınlandığı Gazeteler

MERSİN İMECE 08.12.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2017/643343
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1.677.887,97 Kilowat saat "ELEKTRİK ENERJİSİ - T1 Zamanı" 391.818,25 Kilowat saat "ELEKTRİK ENERJİSİ - T2 Zamanı" 486300,16 Kilowat saat "ELEKTRİK ENERJİSİ - T3 Zamanı" Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
02.01.2018 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Mersin Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
4734 KİK, Pazarlık Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIN ALINACAKTIR
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MERSİN ÜNİVERSİTESİ


Elektrik Enerjisi Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin a bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/643343

1-İdarenin
a) Adresi : Çiftlikköy Kampusu YENİŞEHİR/MERSİN
b) Telefon ve faks numarası : 3243610001 - 3243610031
c) Elektronik Posta Adresi : imid@mersin.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2- İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1.677.887,97 Kilowat saat "ELEKTRİK ENERJİSİ - T1 Zamanı" 391.818,25 Kilowat saat "ELEKTRİK ENERJİSİ - T2 Zamanı" 486300,16 Kilowat saat "ELEKTRİK ENERJİSİ - T3 Zamanı"
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Mersin Üniversitesi Çiftlikköy, Yenişehir ve Tece Kampüsleri
c) Teslim tarihi : Elektrik Enerjisi Alımı 01.01.2018 tarihinde saat 00:00'da başlayacak olup 31.03.2018 tarihinde saat 24:00'da sona erecektir.


3- Yeterlik değerlendirilmesinin

a) Yapılacağı yer : Mersin Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 02.01.2018 - 14:30


4. Yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :
4.1. Yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İhaleye katılacak isteklilerin serbest tüketiciye elektrik enerjisi satabilme yetkisi içeren lisans sahibi tüzel kişiler olmaları şarttır. İlgili lisanslar ihale dosyasında sunulacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3 Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen başvuru mektubu,
4.1.4 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Mersin Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye başvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Başvurular, ihale tarih ve saatine kadar Mersin Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir / MERSİN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem/kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, fiyatı içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

12. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR