ERZURUM GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Elektrik enerjisi satın alınacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00699313
Şehir : Erzurum / Yakutiye
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNEBAKIŞ 11.11.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2017/575909
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı (10.000,000,00 kwh)
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
12.12.2017 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Satınalma Birimi (Yakutiye Spor Kampusu Aziziye Yolu Üzeri 25100 Yakutiye / ERZURUM)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIN ALINACAKTIR
GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ -ERZURUM DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Mal Alımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası: 2017/575909
1-İdarenin
a) Adresi: Yakutiye Spor Kampüsü Aziziye Yolu Üzeri Kazım Karabekir Stadyumu Yanı 25100 YAKUTİYE / ERZURUM
b) Telefon ve faks numarası: 4423280220 - 4423280045
c) Elektronik Posta Adresi: erzurum@gsb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı: Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı (10.000,000,00 kwh)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulun an idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri: Teknik Şartnamede belirtilen ve abone numaraları verilen Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne ait hizmet binaları ve tesisler için yapılacaktır.
c) Teslim tarihi: Teknik Şartnamede belirtilen esaslar dahilinde Tedarikçi mücbir sebepler haricinde enerji akışının devamlılığını 12 (On İki) ay boyunca sağlamakla yükümlüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Satınalma Birimi (Yakutiye Spor Kampusu Aziziye Yolu Üzeri 25100 Yakutiye / ERZURUM)
b) Tarihi ve saati: 12.12.2017 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) 'nun yürürlükteki "Elektrik Piyasası Lisansı Yönetmeliği" hükümlerine göre düzenlenmiş, Üretim Lisansı veya Tedarik Lisansı veya Toptan ve Perakende Satış Lisansı veya Dağıtım Lisansı eşdeğer belgelerden biri sunulacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticareti Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeleri ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300 TRY (Türk Lirası) karşılığı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü - Satınalma Servisi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Satınalma Birimi, (Yakutiye Spor Kampusu Aziziye Yolu Üzeri 25100 Yakutiye / ERZURUM) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR