Yazdır

ŞANLURFA VALİLİĞİ DEFTERDARLIK PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ

Elektrik enerjisi satın alımı

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00451937
Şehir : Şanlıurfa / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

DÜNDEN BUGÜNE ŞAFAK 14.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
Niteliği, Türü, Miktarı : Valilik Hükümet Konağı, Defterdarlık Hizmet Binası ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı kiralık (2 kat) katlarına 01.01.2017 - 31.12.2017 tarihleri arası 2.205.783,00 kwh elektrik enerjisi alımı  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Türü : Mal Alımı
İhale Tarihi : 08.11.2016 14:00
İhale Kayıt No : 2016/404221
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İhalenin Yapılacağı Yer : Şanlıurfa Defterdarlığı Kat:3 Defterdarlık Personel Müdürü Odası
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIN ALINACAKTIR

ŞANLIURFA DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ MALİYE BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

Şanlıurfa Valiliği Hükümet Konağı, Şanlıurfa Defterdarlığı Hizmet Binası ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Şanlıurfa Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı kiralık (2 kat) katlarına Elektrik Enerjisi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/404221

1-İdarenin

a) Adresi

:

KADRI EROGAN CADDESİ MALİYE SARAYI 63290 HALİLİYE/ŞANLIURFA

b) Telefon ve faks numarası

:

4143132921 - 4143132923

c) Elektronik Posta Adresi

:

permd63@maliye.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Valilik Hükümet Konağı, Defterdarlık Hizmet Binası ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı kiralık (2 kat) katlarına 01.01.2017 - 31.12.2017 tarihleri arası 2.205.783,00 kwh elektrik enerjisi alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

- Şanlıurfa Hükümet Konağı Hizmet Binası Adres: Paşabağı Mh. Hükümet Konağı Haliliye / Şanlıurfa - Şanlıurfa Defterdarlığı Hizmet Binası Adres: Kadri Eroğan Cd. Maliye Sarayı Haliliye / Şanlıurfa - Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Şanlıurfa Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı Adres: Paşabağı Mh. Zafer Cad. 765. Sk. No:13/7 Haliliye/Şanlıurfa - Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Şanlıurfa Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı Paşabağı Mh. Zafer Cad. 765. Sk. No:13/8 Haliliye/Şanlıurfa

c) Teslim tarihi

:

Sözleşme taraflarca imzalandıktan sonra yüklenici firma PMUM' a kayıt işlemlerini yaptıracak ve Teknik Şartnamede adresi ve abone tesisat numarası verilen Valilik Hükümet Konağı, Defterdarlık Hizmet Binası ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı kiralık (2 kat) katları için enerji alımı işi 01.01.2017 tarihinde başlayacak; 31.12.2017 tarihinde saat 24:00 de sona erecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Şanlıurfa Defterdarlığı Kat:3 Defterdarlık Personel Müdürü Odası

b) Tarihi ve saati

:

08.11.2016 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu ve Özel Sektöre Serbest Tüketici kapsamındaki elektrik enerjisi satış işleri, benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Şanlıurfa Defterdarlığı Kat:3 Defterdarlık Personel Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Şanlıurfa Defterdarlığı Personel Müdürlüğü Kadri Eroğan Cd. Maliye Sarayı Kat:3 Haliliye / ŞANLIURFA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR